دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم) - عباس رحمتي

دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)
عباس رحمتي

وزیر زن دولت امام زمان:
يكي از ابتكاراتي كه دولت امام زمان براى عوامفريبي زده بود ، انتخاب يك زن براي وزارت بهداشت بود، اين اولين بار بود كه بعد از سي و اندي سال يك زن براي وزارت خانه اي برگزيده ميشد البته باید گفت " با يك گل بهارنمي شود " با انتخاب يك زن هم هيچ تغييري نه تنها در وضعيت درمان و بهداشت ايران بوجود آمد كه در وضعيت سياسي مردم ايران هم هيج تغييري ايجاد نشد و بقولهايي كه داده شد ،عمل نشد در واقع چيزي دست مردم را نگرفت ! همانطور كه که نوشتم هدف دولت امام زمان از اين كار، يك نوع عوام قريبي بود البته همين كار هم با مخالفت بعضي از مراجع و دايناسورهاي حوزه مواجه شده بود ولي چون اين يكي از معجزه ها هزاره سوم احمدي نژاد بود و اجازه آنرا براي آرام كردن وضعيت جامعه از ولايت فقيه گرفته بود، لاجرم از آن چشم پوشي كردند.
نقش ولايت فقيه در تشكيل دولت امام زمان:
دولت امام زمان كه رئيس جمهورش احمدي نژاد بود با دخالتهاي مستقيم خامنه اي سر كار آمد ، در دوره اول رياست جمهوري امام زمان در سال ١٣٨٤ كسي احمدي نژاد را قبل از كانديد شدن براي رياست جمهوري نمي شناخت و طبق آمارهاي درز شده او دو ميليون تا سه ميليون هم راي نمي آورد ولي چون خامنه اي دوست و رقيب ديرينه خود يعني رفسنجاني را مي خواست حذف كند او را بالا كشيد اين كار براي خامنه اي و احمدی نژاد هردو سود فراواني داشت، يكي اينكه نظر هر دو به هم نزديك بود دو ديگر اينكه احمدی نژاد براي رسيدن به رياست جمهوري به افشاگري خانواده رفسنجاني و دزدي هايشان در سالهاي گذشته نیاز داشت که باب میل خامنه ای هم بود . احمدي نژاد با زيركي توانست خامنه اي را راضي كند كه رئيس جمهوري كه مي خواهيد كاملا در اختيارتان باشد من هستم تا جايي كه اين موضوع را بچه دبستاني ها هم فهميده بودند . در دور دوم رياست جمهوري يعني سال ١٣٨٨ خامنه اي ديگري تعارف را كنار گذاشت و چند ما قبل از برگزاري انتخابات سريعاً اعلام كرد " نظر من به احمدي نژاد نزديكتر است تا به رفسنجاني و يا ميرحسين موسوي و كروبي !" با اين گفته ها از مردم خواست كه به او راي بدهيد تا شاید ظهور امام زمان را نزديكتر كنند ولي ديديم مردم با راي دادن به ميرحسين موسوي تو دهاني محكمي به ولايت فقيه زدند مردم با اين دهن كجي به خامنه اي نشان دادند كه تو لايق رهبري ملت ايران را نداري ، خامنه اي مي دانست كه مردم به حرف او گوش نخواهند كرد ولي از انجايي كه ديكتاتورها هميشه مرغشان يك پا دارد بر اشتباه خود پاي فشرد ! اصرار به او بيفايده بود، عليرغم اينكه ميدانست پايگاهي در ميان مردم ندارد از ماهها قبل از انتخابات به فكر مهندسي كردن صندوقها بود تا دست به تقلبات گسترده اي بزند ، بخاطرهمين بود كه با كمك پسرش مجتبا و سپاه به مهندسي. صنندوقهاي راي پرداختند آنها با فرمان رهبرشان كار و با تقلبات گسترده آراي مردم را ملاخور كرده و احمدي نژاد را براي دومين بار به عنوان رئيس جمهور كشور از صندوق ها بيرون آوردند و نتيجه همان شد كه جهانيان ديدند . مردم ابتداء با حضور ميليوني خود و اعتراضات گسترده در شهرهاي مختلف ايران با شعار " راي من كو ؟" خواستار شمارش دوباره آراي شدند تا خامنه اي را به عقب نشيني وا دارند ولي خامنه اي از ماهها قبل تصميم خود را گرفته بود و در مقابل ، مردم نترس تر از گذشته با حضور ميليوني خود در تهران و مشهد و اصفهان و شيراز وديگر شهرهاي ايران و با شعار هاي تندتر جواب تقلبات گسترده ولايت فقيه را دادند شعار ها تا آنجا پيش رفت كه "مرگ بر اصل ولايت فقيه ' يكي از محوري ترين شعارها شد، در مقابل، خامنه اي براي دفاع از دولت امام زمان حاضر شده بود تا آخرين نفر از مردم را دستگير كرده و با زير شكنجه بردن آنها و با بر چسبهاي ضد امنيت ملي، حكم هاي اعدام صادر كند و يا حسب هاي طولاني و سنگين صادر كند تا حرف خود را بر كرسي بنشاند . خامنه اي براي دفاع از رئيس جمهور و دولت امام زمان تصمصم خود را گرفته بود و از آنجا كه مي خواست از ميرحسين موسوي انتقام بگيرد به حضور و اعتراضات ميليوني مردم توجه اي نمي كرد ! دستگيريها و كشتارهاي گسترده برگزيده او براي به كرسي نشاندن حرف خود بود. بطوريكه در طول چند روز بطور ضرب العجل ، نيروهاي سركوبگر خود را با كمك فرمانده هاي روسيه آماده كرده وبا انواع و اقسام سلاحها ي ضد شورش هاي خياباني به خيابان آورد ، آنجايي كه نيرو كم مي آورد از روستاييهايي استفاده ميكرد كه نيازمند پول بودند ، در ميان سركوبگران حتا نيروهاي پاكستاني و افغاني وعرب هم حضور داشتند و اين را مردم بوضوح در خيابانها ميديدند! خامنه اي بخوبي ميدانست با كوچكترين عقب نشيني مرگ رژيمش را تصويب خواهد كرد به همين دليل روزانه شخصاً تمام اوضاع كشور را زير نظر داشت و هر روز بر شدت سركوبها مي افزود و دستورات شداد و غليظ صادر ميكرد سركوبگران و گله پاسداران رژيم در كشتار مردم تا آنجا پيش رفتند كه از زمين و هوا به روي مردم شليك ميكردند ، پاسداران و بسيجيان ، بي رحمي رابه اوج رسانده بودند بطوريكه يكي از پاسداران براي وحشت مردم از فاصله بسيار نزديك در آئورت (شاهرگ قلبي ) دانشجوي جواني بنام " ندا آقاسلطان " شليك كرد كه در چند دقيقه به شهادت رسيد. اين جنايت بزرگ ، توسط مردم فيلمبرداري شد و در فاصله كوتاهي روي تمام سايتها و شبكه هاي اينترنتي و به نمايش گذاشته شد تمامي تلويزيون ها و رسانه هاي جهاني اين خبر را با فيلمهايي كه توسط مردم گرفته شده بود مخابره كردند و" ندا" را با عنوانهاي استوره و قهرمان ملي و... نام مي بردند ، علاوه بر اين جنايت كه جهانيان را از خواب بيدار كرده بود جنايت بسياري در ايران رخ داد ، تعداد زيادي از جوانان را به سوله ها و شكنجه گاههاي كهريزك انتقال دادن تا جنايات خود را تكميل كنند ، چندين نفر از جوانان را پس از تجاوز به زير شكنجه هاي وحشيانه برده و در همين سوله هاي كهريزك به قتل رساندند . پس از درز خبر اين جنايات ، خامنه اي كه خود را به كوچه علي چپ زده بود دستور جمع كردن سوله هاي كهريزك را صادر مي كند تا به مردم نشان دهد از اين ماجرا بي خبر بوده است در حاليكه همه مي دانستن كه " سعيد مرتضوي" نماينده و عزيز درّدانه خامنه اي بود و با اجازه او جوانان را به آنجا انتقال داده اند! رژيم ولايي وضعيت را چنان بحراني ميبيند كه در فاصله كوتاهي تمام خبرنگاران خارجي را از ايران اخراج مي كند تا دست به هر جناياتي كه مي خواستن بزنند. از اين رو در نبود خبرنگاران خارجي بيطرف ، دست به دستگيري گسترده اي مي زنند كه تا آن سال بي سابقه بود ، در همين دستگيري ها از وزراي پيشين تا نمايندگان مجلس و كلا خودي هاي سابق بسيار ديده ميشدند كه در مواردي هم به دستگيرشده گان تجاوز كردند تا گربه را دره حجله بكشند!


ولايت مطلقه فقيه نماينده خدا بر روي زمين ؟!
ولايت فقيه آن هم از نوع مطلقه اش براي هر سرزميني، مصيبتزده ای است ، اين مصيبت از اواخر قرن بيستم تا كنون گريبان ايرانيان را گرفته است و جهان هر روز شاهد جناياتي است كه در تاريخ كمتر ديده شده است .
"آ... منتظري" كه خود بنيانگذار ولايت فقيه بود پس از سالها به وجود شوم اين پديده پي برده بود وي گفت ؛ "جناياتي كه جمهوري اسلامي انجام داده است در رژيم شاه ديده نشده است" ! اين حرفها ديگر فايده اي نداشت تا آخر سر وجود خودش را هم بلعيد! چه خميني و چه خامنه اي كه خود را با كمك رفسنجاني جانشين او كرد مردم را همچون صغيرهاي خود مي دانند كه بر آنها سرپرستي و يا بهتر است بگوييم خدايي مي كنند! اينها ولايت را بر مردم واجب مي دانند ولايت فقيه ، چون چيزي از كشورداري و دموكراسي و حقوق بشر نمي دانند و اينها را سوغاتي هاي غربي ميدانند به سركوب روي مياورند اكنون جامعه ما دچار چنين هيولاي شده است فردي كه نمي تواند جامعه را اداره كند دستور خود رييس جمهوري تعيين مي كند و در صورت اعتراضات مردم ، سركوب صادر مي كند و چند روز بعد با حيله اي ديگر منكر آن ميشود ، ولايت فقيهي كه آراء مردم را دزديده مي گويد من مصلحت كشور را بهتر تشخيص ميدهم يعني كسي كه هم سواد كلاسيكش و هم سواد سياسي اش از اكثر مردم تحصيلكرده كمتر است خود را خداي آنان ميداند و برايشان تصميم ميگيرد و دولتي را بر سر كار مياورد كه مي خواهد با امام زمان كشور را اداره كند امري كه بزركترين مراجع شيعه آنرا منكر شده اند و ميگويند واقعيتي ندارد! خوشبختانه امروز ديگر مردم به رسانه ها و شبكه هاي اينترنتي دسترسي دارند و خود وي توانند دست آخوندهايي كه كه ادعاي خدايي مي كنند را بخوانند . در جريان انتخابات ١٣٨٨ مردم شعار "مرگ بر اصل ولايت فقيه " سر ميدادند و نشان دادند كه به هيچ نوعي از ولايت فقيه اعتقادي ندارند مردم خود كه موسوي را انتخاب كرده بودن ، ديدند كه خامنه اي با تقلب هر آنچه را كه خود خواست برعليه مردم انجام داد و به غير مستقيم به مردم گفت غلط كرده ايد كه به موسوي راي داديد! مرردم ديدند كه مرغ ولايت فقيه يك پا داشت و بدنبال دولت امام زمان بود ولي وقتي ديد دولت امام زمان هم به او پشت كرد در دوره هاي بعد او كانديد شدن رئيس دولت جلوگيري كرد!
بايد گفت فاجعه اي كه در ايران رخ داده شده است اين است كه ولايت فقيه به هر شكلي مي خواهد نظام فاشيستي را حفظ بكند درست مانند رهبران فاشيستي كه حرف آخر را رهبري مي زند مردم مي گويند ما مخالف اين و يا آن نظريم ولايت فقيه ميگويد غلط كرده ايدو جواب مردم را با گلوله ميدهد.مردم مي گويند ما رهبري مي گويد ولايت فقيه يعني من !يعني اينكه در جمهوري اسلامي جمهور مردم وجود خارجي ندارد و ولايت فقيه هركاري كه دلش بخواهد انجام ميدهد ( آتش به اختيار )
ولايت فقيه ، حكومت امام زماني است !
وجود ولايت فقيه در هر نظامي همان حكومت امام زماني است يعني همه مردم بايد از ولايت فقيه پيروي كنند. ولايت فقيهي كه مردم با او زاويه داشته اند چه زمان خميني و چه زمان خامنه اي فرقي نمي كند ، خميني هم ميگفت اگر همه مردم بگويند آري من به آن نه مي گويم ! اين به معني اين است كه مردم هيچ حقي در انتخاب ندارند اين ولايت فقيه است كه براي كل ايران تصميم مي گيرد كه يك فردي را سركار مياورد تا سرمايه هاي باد آورده را با هم ببرند و بخورند و صادر كنند و خائنانه بر دهان مردم بكوبند او بعد از سالها رييس دولت امام زمان با همه فسادهايش را بقدري پرو بال داد كه هوس كانديد شدن مجدد به سرش ميزند. [١] اين خواص ولايت فقيه است ، خامنه اي تصميم گرفته بود خودش ، دولت امام زمان تعيين كند و به مردم هم بگويد بايد از او اطاعت كنيد . اين دقيقا ديكتاتوري مطلقي است كه سالها مردم گرفتارش شده اند با اينكه مردم بارها مخالفت خود را با اين پديده شوم اعلام كرده اند ولي سركوب و كشتار و شكنجه تنها جوابي بوده است كه ولايت فقيه به مردم داده شده است .
ولايت فقيه خود را فرستاده خدا بر روي زمين مي داند با اينكه بيشتر مراجع تقليد منتقد اين نظرات بوده و هستند، در ميان آنها آيت ... منتظري كه خود ولايت فقيه را مطرح كرده بود اين نظريه را نمي پذيرفت كه يك نفر خود را به تنهايي همه كاره مردم بداند و بر مردم حكومت كند ولي همين نظريه بلاي جانش شد ! بزرگترين مراجع گفته اند اين رژيم ولايي نامشروع است ومردم هم با اعتراضات خود نامشروع بودن آنرا اعلام كرده اند، در واقع ولايت فقيهي كه فقط كمتر از پنج درصد مردم ، آنرا قبول دارند نا مشروع است . محسن كديور مي گويد ؛ چنين رژيمي كه اكثريت آراء را از دست بدهد نياز به عزل ندارد خود به خود معزول است ! نيازي نيست دنبال حجت هاي ديني بگرديم ، اگر با ضوابط حقوق بشري بخواهيم دنبال كنيم تمامي ضوابط حقوق بشري زير پا گذاشته شده است و متوصل به زور شده است و ديكتاتوري عريان را به مردم تحميل مي كند، كديور كه يك آخوند است و خود را عالم ميداند در ادامه مي گويد؛ لذا ما نه غائليم كسي ازجانب خدا منصوب شده است ونه معتقديم كسي برما ولايت ( حق) ولايت دارد و نه معتقديم ولايت مطلقه ( بر مردم )دارد. حمايت خامنه اي از رئيس دولت امام زمان كار خودش را كرد و تا آنجا پيش رفته است كه بگم بگم هايش دوباره شروع شده است و قصد دارد نقشهاي شوم پشت پرده را برملا كند. بايد گفت اين گوي و اين ميدان ، تا دير نشده شروع كن !
______________________________________________________________________________
[١] سایت دولت بهار: محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق با صدور اطلاعیه‌ای، ادعاهای دادستان دیوان محاسبات را تکذیب کرد و گفت اظهارات دادستان دیوان محاسبات غیرقانونی و اتهامات سراسر کذب است.
احمدی نژاد گفت: اینجانب اصرار داشته و دارم که مانند ۱۲ سال گذشته به خاطر مصالح کشور در برابر این رفتارهای ضداخلاقی و ضد مردمی به سکوت خود ادامه دهم لیکن امروز احساس وظیفه می‌کنم تا پشت پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برملا نمایم. به لطف خداوند و به زودی شرح کاملی از اصل ماجرا و توطئه‌های غیر اخلاقی طراحی شده را با شما در میان خواهم گذاشت.
پی نوشت: آنچه مسلم بنظر می‌رسد و جای تشکیک ندارد، اینست که احمدی نژاد در هنگامه قهر۱۱ روز و شبیخون به گاوصندوق های بکلی سری وزارت اطلاعات نظام ولائی اسناد و مدارک بسیاری که با عملکرد بیت رهبری و اطرافیان و محارم او پیوند دارد را از حصار وزارت خانه خارج نموده و آنها را بخارج از کشور انتقال داده است. دلیل آنهم بسیار آشکار و روشن است. اگرغیرازفرض مسلم می‌بود رهبر معظم و سرداران و صحابه بیت رهبری در مقابل همه هاب احمدی نژاد و مشايی و جوانفکر و بقائی و داوری و غیرو ظرفیت اینهمه سعه صدر را نمی‌دانستند و تا کنون کلک این دارو دسته را بطرف مختلف کنده بودند. حال سئوال اینست که احمدی نژاد بازهم میخواهد همانند دوران ریاست جمهوریش از سیاست« بگم بگم» در جهت سهم خواهی سود ببرد، یا به این نتیجه رسیده است که نظام در باتلاق ندانم کاری ها و نظامات بی‌حد و حصر غرق شده و زمان آنست که با انتشار اسناد ربوده شده طشت خامنه‌ای و آقا مجتبی و سرداران دزد سپاه را از بام بیندازد.