هَمه‌پُرسی استقلال اقليم کردستان و يک موضعگيري تاريخیديرزمانی است که ملت کرد در اقليم کردستان در پي رسيدن بە استقلال از طريق هَمه‌پُرسی است. راي قريب به 95 درصد شرکت‌کنندگان بە استقلال کردستان در يک هَمه‌پُرسی کە از سوي سازمان‌هاي مدني در سال 2005 ميلادي برگزار شد نمونە بارز اين خواست ديرينه است.
پس از تعيين موعد برگزاری هَمه‌پُرسی استقلال کردستان در 25 سپتامبر امسال، برخي از نيروها و شماري از روشنفکران و شخصيت‌هاي مستقل اقليم کردستان به دلايلي گوناگون از جملە: "فقدان نظر واحد و تفاهم لازم، اعلام عجولانه رفراندوم، عدم تدارک پيش زمينە‌هاي لازم، در نظر نگرفتن زمان و شيوه نامناسب اعلام هَمه‌پُرسی، شيوه‌هاي نامتعارف پارلماني و حکومتي در کردستان، همچنين تداوم مشکلات و مسائل عديده‌اي کە موجب نارضايتي داخلي در اقليم کردستان شدە است" مخالفت خود را با شيوە و زمان برگزاري رفراندوم اعلام کردند.
حکومت‌هاي همسايه کردستان، يعني ايران و ترکيه به دليل نگراني از تغييرات احتمالي وضعيت جغرافياي سياسي خاورميانه و نيز تاثيرات استقلال احتمالي کردستان در بخش‌هاي ديگر کردستان و همچنين گسترش جنبش آزاديخواهانه کرد، در تقابل يا اين هَمه‌پُرسی قرار گرفته، تمامي سعي خود را براي پيشگيري از اين گام تاريخي به کارگرفته‌اند.
حکومت عراق نيز به منظور حفظ تماميت ارضي، ضديت خود را با اين روند اعلام نموده، با پشتيباني جمهوري اسلامي براي برهم زدن اين هَمه‌پُرسی تلاش مي‌کند. تلاش‌هاي بي وقفه دشمنان کرد و مخالفين هَمه‌پُرسی در پارلمان عراق اعم از شيعه و سني، تلاش براي سلب اعتماد از رئيس جمهور عراق، برکناري استاندار کرکوک، تصويبنامه نمايندگان مجلس عراق بدون حضور و مشارکت فراکسيون‌هاي کرد در رد هَمه‌پُرسی استقلال کردستان، حمله و تجاوز و تهديدات شبه نظاميان "حشد الشعبي" نسبت به نهادهاي اداری اقليم و پرچم کردستان و همچنين خانوادهاي کرد بيانگر اين واقعيت است که دشمنان کرد عليرغم همه اختلافات و درگيريهاي في مابين، براي حفظ منافع مشترک خود متحد و هم راي مي‌باشند
در اين مرحله تاريخي و حساس، ما بخشي از مدافعين حقوق ملت کرد، رفراندوم را در کليت خود پرنسيبي همگاني و دمکراتيک‌ترين و صلح‌آميزترين روش براي بيان آرا و افکار عمومي در راە رسيدن بە تعيين سرنوشت و نوع مديريت اداری مي‌دانيم.
در اين مقطع تاريخي اختلافات نيروهاي سياسي کردستان عراق در رابطە با رفراندوم موجب نگراني‌هاي جدي بە آينده جنبش کرد نه تنها در کردستان عراق بلکه در همه بخش‌هاي ديگر کردستان شدە است. در اين لحظە تاريخي و سرنوشت ‌ساز عليرغم همه مشکلات و کمبود‌ها، اقليم کردستان در برابر امر واقع قرار گرفته است و تاريخ 25 سپتامبر2017 ميلادي به مثابه موعد رفراندوم براي استقلال تعيين شده است.
ما ضمن احترام به نيروها و کنشگران منتقد بە حکومت اقليم کردستان از همه مردم اقليم کردستان مي‌خواهيم بطوري وسيع و همه جانبه در رفراندوم 25 سپتامبر2017 ميلادي شرکت کنند.
اين مشارکت، مقابله‌اي مناسب و اقدامي لازم و پرتوان در برابر همه دشمنان کرد از جمله جمهوري اسلامي، دولت ترکيه، سران و کارگزاران حکومت عراق و کشورهاي عربي حامي آن و همه حکومت‌هايي است که نابجا و ناعادلانه به تقابل با امر هَمه‌پُرسی در کردستان برخاسته‌اند.
عليرغم تمامي کمبود‌ها و اشکالات رهبري حکومت اقليم کردستان در رابطە با شيوە برگزاري هَمه‌پُرسی در کردستان، در مقابل دو گزينە "شرکت و بايکوت" و "آري و نە" بدون شک حکم تاريخ ايجاب مي‌کند کە گزينە "شرکت و آري" انتخاب شود.
براي رسيدن به آرزوي ديرينە و تاريخي استقلال، کردستان نيازمند اتحاد و همصدائي همگاني مردم کرد است. فراموش نکنيم که پراکندگي، عدم انسجام و اتحاد از جمله دلايل شکست جمهوري کردستان در سال ١٣٢٥ شمسي در ايران بودند.

دکتر کامران امين آوه
بهروز انصاري
صديق بابائي
جمال حسيني
عطاء حسيني
خليل حواري‌نسب
سهيلا قادری
دکتر حسن شتوي
رئوف کعبي
عزيز ماملي