کوتاه و مختصر در مورد اوضاع کنونی! - اسماعیل مولودی

کوتاه و مختصر در مورد اوضاع کنونی!
اسماعیل مولودی ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ خورشیدی
حاکمیت فاشیست اسلامی در ایران ظرفیت تمام عیاری برای هر جنایاتی دارد. مشکل این است که عده ای خیال میکنند قدرتهای جهانی میتوانند رژیم اسلامی را سرنگون کنند. این خیال باطلی است زیرا غرب ، روسیه، چین و آمریکا فقط دنبال منافع اقتصادی خود هستند و تا کنون توانسته اند حسابی از طریق رژیم اسلامی ایران را بچاپند.اصلا دلشان بحال مردم و نیازهای انسانی اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران نمیسوزد. سود شرکتهایشان بر فقر و کار خیابانی کودکان ایران استوار است. بنابراین تنها با گسترش اعتراضات اعتصابات کارگری در داخل ایران سازماندهی و سراسری کردن آن میتوان ایران را ازدست فاشیسم اسلامی حاکم رهانید.
رژیم فاشیست اسلامی نتیجه یک اوضاع بحرانی و ضد بشری جهانی است.
سیاست نیولیبرالی امروز دنیا که با نظم نوین جهانی متولد شد. در طول ۲۸ سال گذشته سازمان دادن حکومتها و گروههای تروریستی در خارج اروپا و همچنین راه پیدا کردن سازمانهای فاشیستی و راسیستی به پارلمانهای اروپایی بخشی از حمله نیولیبرالیسم به آزادی ها و حقوق برابر انسانها در دنیاست. نقش گروههای فاشیستی تروریستی اسلامی و اقداماتشان در خاورمیانه و آفریقا و نیز حمله راسیستها در اروپا به کمپ های پناهندگی دوروی یک سکه سیاست ضد انسانی است که امروز بر دنیا حاکم است.
زنده باد اتحاد و همبستگی مبارزاتی کارگران جهان
زنده باد برابری و آزادی