چهل سال سيل ويرانگر - نیما امینی پور

اين مملكت به فلاكت نشانده شده، اين كشور كه ويرانه اي پر از درد و رنج و بدبختي همه جانبه براي مردمانش است، هنوز سرشار از ثروت و ذخائر طبيعيست و هنوز جايي براي آباد كردن دوباره و زندگي بهتر وجود دارد.
از پول و ثروتهاي به غارت رفته و در حسابهاي بانكي خوابانده شده ي آقايان و آقازاده ها كه بگذريم (كه البته نخواهيم گذشت!)، در ذره ذره هاي خاك اين كشور هنوز آنقدر ثروت خوابيده كه بتواند زخم هاي اين مردم را التيام بخشد و زندگي شايسته و زيبا و شادي را برايشان فراهم آورد.
اما اگر همچنان به حكومت "خدعه" دل ببنديم و از آنها كه ٢٠٠ ميليون انسان بدبخت و بيچاره و ضعيف لازم دارند (براي چه هدفي!؟)، توقع كمك و چاره جويي براي سر و سامان دادن به زندگي فلاكتبارمان داشته باشيم، مرتكب ساده لوحي بزرگ و عميقي مي شويم كه هرگز قابل جبران نيست.
فراموش نكنيم كه تنها اصل مهم حكومت اسلامي "حفظ نظام از اوجب واجبات" است، همه ي شواهد گواهي مي دهند كه ٤٠ سال است كه ما در اين فرمول هيچ جايي نداشته ايم و نداريم، بنابراين هيچ آينده اي نداريم!

تمام معضلات به نهايت درجه رسيده؛ ما ٤٠ سالست كه روز به روز در سيل بدبختي ها گرفتار و گرفتارتر شديم (نمي گويم مشكلات! اين وضعيتي كه گرفتارش هستيم دقيقأ نامش "بدبختي و فلاكت" است).

به چه دلمان را خوش كنيم؟؟؟
اعتياد دامن تقريبأ تمام خانواده ها را گرفته، فقر گلوي اكثريت جامعه را مي فشرد، بيكاري بيداد مي كند، علم و دانش و هنر و ورزش در خدمت منافع حكومتيست، وگرنه در نطفه خفه اش مي كنند و اجازه ي پرو بال گرفتن به آن نمي دهند، هركسي كه آگاهي و تخصص و فهمي داشت را يا كشتند يا فراري دادند يا خانه نشين و منفعلش كردند، دورويي و دروغ را به شكل گسترده اي در جامعه شيوع دادند. اساتيد جامعه شناسي و جمعيت شناسي و روانشناسي و علوم سياسي كه احساس مسئوليت و تعهد به جامعه و انسانيت داشتند را يا خريدند يا فريب دادند يا ترساندند يا اخراج و منزوي كردند، در جدول آمار اعدام ؛ جمهوري اسلامي بعد از چين "صدرنشين" است.
از نسل ما كه گذشت، اما ديگر كودكانمان نيز آينده اي ندارند.
كودكان ما بيگمان جزو همان ارتش ٢٠٠ ميليوني ضعيف و بيچاره و درمانده اي خواهند بود كه حكومت اسلامي و در رأس آن خامنه اي خواهان آنست.
ديگر چه جاي فريب هاي مكرر خوردن!؟ حكومت خدعه ، از هيچ جنايتي در هيچ سطحي ابايي ندارد، پس قبل از آنكه آينده ي كودكانمان را نيز نابود كند و پيش از آنكه اين سرزمين را به ويرانه اي محض و مطلق، تبديل كند، به اين اژدهاي هفت سر يورش بريم و نابودش كنيم.
جامعه ي ايراني مخالف رژيم اسلامي در خارج از كشور نيز بايد بدون دسته بندي كردن سياسي معترضان، حامي اعتراضات مردمي و تقويت كننده ي قيام مردم باشد همانگونه كه تاكنون بوده، اما حالا بيشتر و منسجمتر ايفاي مسئوليت كنند.
از سياستمداران ديگر كشورها هم انتظار مي رود كه هرجا صحبت از شرارت هاي جمهوري اسلامييست، به جاي نام "ايران" از اسامي واقعي عاملان شرارت استفاده كنند مثلأ بگويند جمهوري اسلامي، رژيم حاكم بر ايران، ديكتاتوري اسلامي .
و لطفأ نام ايران و مردم ايران را لكه دار نكنند چراكه پليدي و شرارت رژيم ربطي به ما مردم كه خود قربانيان اصلي اين حكومتيم، ندارد!