یادداشت های فراموش شده (2)/کولبران - امید آدینه

یادداشت های فراموش شده (2)
کولبران
امید آدینه

کوهستان ، نامِ دیگرِ کردستان است؛ آن هنگام که فرزندانِ خاک و خورشید، از شیارهای کوه جاری می شوند، و برای لقمه نانی اندک، میانِ رنج و رویأ غوطه وراَند؛ این کوهستان است که به احترامِ کارگران خم می شود، و بر دوشِ خسته و دستانِ پینه بسته ی شان، بوسه ها می زند، ‌و شعور و شرافتِ یک خلق را سجده می کند، آری گویی کولبران، رفیقی جز کوهستان ندارند ...
منبع: نبرد خلق شماره 413، شنبه اول تیر 1398 ـ 22ژوئن 2019