برداشتن چوب و فرار کردن سگِ هارِ دزد، رو به جلو - هوشنگ اسدیان (پگاه)

اخیرا رژیم پر از نکبت خمینی برای خودش مثلا استراتژی تعیین کرده است که به هر قیمتی در منبر خلافت باقی بماند. از این منظر ست که تاکتیک های جنایتکارانه ای را اتخاذ نموده که تخت منبرش را قرص و محکم چار میخ کند تا با کله به پایین سقوط نکند و سقط نشود.
به پیرو این استراتژی باید حسابی قبل از تکه و پاره شدنش توسط کانونهای شورشی، توده های به جان آمده و شعله های خشم کارگران و زحمتکشان، حواسش را دقیق به اوضاع و احوال منطقه و کشورهای همسایه جمع نماید. چونکه در آنجا قیام ها و شورشهای مردمی از دست ستمگران و دیکتاتورها رو به افزایش است. این قیامها چونکه بر علیه ستمگری است؛ در درون و جانمایه اش مطالباتی دمکراتیک و آزادیخواهانه و مترقی را می طلبد، و باعث ترس و وحشت رژیم آدمیخوارخمینی خامنه ای می شود. اگر این قیامها مثلا در عراق و یا هر کشور همسایه دور و نزدیک دیگری به ثمر بنشیند، و دستاوردهای دمکراتیک خود را به ارمغان بیاورد؛ بدون شک و تردید روی قیامها و انقلاب رو به رشد توده های زحمتکش و عاصی ایران اثر خواهد گذاشت و آن را تصریح می کند تا اینکه منیر خلافت خامنه ای را خُرد کرده و به فاضلاب تاریخ پرتاب کند.
بنا بر این، صورت مسئله و پاسخ آن از پیش مشخص و تعیین شده است، و این جنایتکاران که می خواهند بر سریر قدرت به هر قیمتی بمانند، خیلی سریع وارد این معدله می شوند تا سرنگونی شان را به تعویق بیندازند.
از آنجائیکه مطالبات آزادیخواهانه، پایه ای و دمکراتیک خلقهای ایران در کل پروسه تاریخی اش به تعویق افتاده و متحقق نشده است، زمینۀ تاثیر پذیری از قیامها و انقلابات کشورهای منطقه و همسایه را دارا می باشد. لذا نمیتوان از روند رو به رشد این قیامها جلوگیری کرد مگر اینکه مثل رژیم هار ، وحشی و قرون وسطایی آخوندی به سرکوب مستقیم آن مبادرت نمود و تا بر آمد قیام دیگری فرصتی موقتی برای خود خریداری کرد.
نیز؛ باید افزود که انقلاب قهر آمیز و دمکراتیک آینده ایران هم روی کلیت منطقه خاورمیانه به عنوان کشوری سوق الجیشی به لحاظ جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) تاثیر مستقیم و مطلوب خود را خواهد گذاشت، نتیجه اینکه تحولات دمکراتیک در هر کدام از کشورهای منطقه بر روی هم تاثیر مثبت خواهند گذاشت.
پس از این روی می باشد که رژیم جنایت کار حاکم بر ایران توسط نیروهای قدس و برون مرزی خود و آدم کشان حرفه ای اش، از ترس کشانده نشدن آتش قیامها و انقلابات منطقه به ایران سعی در مداخله گری جنایتکارانه می کند تا بلکه این آتش فرو کش کرده و دامن خودش را نسوزاند. باری یک تیر و چند نشان می زند؛ یکی این که از تاثیر گذاری قیامها و دستاوردهای دمکراتیک آن به داخل ایران جلو گیری می کند، دیگر اینکه چنگ و دندان به توده های خشمگین و ستم کشیدۀ ایران نشان می دهد که اگر ما با قیام همسایگان این چنین خونین بر خورد می کنیم، حساب شما با کرامت الکاتبین است.
مورد دیگر قدر قدرتی در منطقه است که سیاستهای افراط گرایی اسلام سیاسی خمینیستی و بنیاد گرایی مذهبی را توسعه دهد و اینها بتوانند روی تنشهای منطقه تاثیر گذار باشند، منتها نه از زاویۀ ترقی خواهی بلکه از زاویۀ ارتجایی گری انهم با ضرب پول نفت و کشتار و جنایت بیرحمانه.
نکتۀ دیگر اینکه به عنوان سگ زنجیری امپریالیسم در منطقه واق واق کند و با تنش و بحران سازی منافع اَبرقدرتها را تامین کند تا با جنازۀ متعفن خودش کاری نداشته باشند. و در آخر اینکه به عنوان لات و قلدر منطقه به رسمیت شناخته شود که هم ارتجایی گری و عقب افتادگی و وحشی گری را توسعه دهد که خواست خدایان زر و زورِ بورژوازی جهانی است و هم اینکه همگی با هم از مدرنیسم و انقلاب دمکراتیک ایران جلو گیری کنند.
از این زاویه است که " چوب را برمی داری سگ دزد به جلو فرار می کند".
اما یک نکته را رژیم رو به زوال خمینی؛ امپریالیستها و عوامل ارتجایی رنگا رنگشان یا فراموش کرده اند و یا در معادلاتشان در نظر نگرفته اند و یا اینکه میدانند ولی در صدد مهارش هستند و آنهم نیازها و مطالبات آزادیخواهانه و دمکراتیک تاریخی و به حق شان است که طبق شواهد و گواه تاریخ ستاندنی است و به هر شکل ممکن و با هر بهای لازم گرفته خواهد شد.
دیر و زود دارد ولی سوخت وسوز ندارد، این قانون تکامل تاریخ است. درخت پُر هیبت آزادی سایه گستر است و همتی به بلندای قلۀ البرز دارد که شور و نشاط به سر سبزی و باغها و جنگلها می آفریند. این بار سگ دزد و هار نه می تواند به جلو فرار کند و نه به عقب بلکه سگ کُش خواهد شد.

هوشنگ اسدیان (پگاه) 13 نوامبر 2019