گزارش کوتاه یک دانشجو از مراسم 16 آذر/ 16 آذر طلایی و یک تجمع زرد


در روز ۱۶ آذر ۱۳۹۸، روز دانشجو، دانشجویان آگاه و مبارز دانشگاههای شهرهای مختلف میهنمان تظاهرات و تجمعهای باشکوهی برگزار کردند و در همبستگی با مبارزات کارگران و خلقهای قهرمان ایران، علیه ظلم و ستم و تبعیض و کشتار اعتراض کردند و شعار دادند. دانشجویان در کنار خانواده جانباختگان قیام آبان ماه ایستادند و به هر شکلی که می توانستند برای تحقق نان و آزادی به میدان آمدند، در برابر دیکتاتوری عریان و سرکوبهای وحشیانه رژیم سینه سپر کردند.
در رویدادی دیگر شاهد حضور تعداد اندکی از دانشجویان موسوم به «محور مقاومتی» بودیم که با نیرنگ بنر های سرخ و شعار کارگران جهان متحد شوید و مرگ بر امپریالیسم و درود بر سوسیالسم را در دست داشتند و برای خنثی کردن موج عظیم مبارزات دانشجویی به یک نمایش مسخره در دانشگاه تهران دست زدند. خط ضد امپریالیستی این دانشجویان همان «خط امام» (احمدی نژادی، چاوزی، بشار اسدی و پوتین) است و سوسیالیسم شان سوسیالیسم حزب توده، اکثریت، چپهای طرفدار رژیم و چامسکی است و رژیم مورد حمایت شان جمهوری چپاولگر و جنایتکار اسلامی است.
مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر خائنان
زنده باد انقلابمنبع: نبرد خلق شماره 419، یکشنبه 1 دی ۱۳۹۸ ـ ۲2 دسامبر ۲۰۱۹