تاخیر ۴ تا ۶ ماهه دستمزدکارگران شیشه قزوین/ کارگران قراردادی نگران تعدیل هستند

ایلنا
تاخیر 4 تا6 ماهه دستمزدکارگران شیشه قزوین/کارگران قراردادی نگران تعدیل هستند

در شرایطی که معوقات مزدی 4 تا 6 ماهه کارگران کارخانه شیشه قزوین همچنان پرداخت نشده، این کارگران از تعدیل احتمالی ابراز نگرانی کردند.

تعدادی از کارگران شیشه قزوین در تماس با ایلنا از ادامه تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.

از قرار معلوم دستمزد شهریور، مهر، آبان و آذر حدود 260 کارگر رسمی و قراردادی کارخانه شیشه قزوین به همراه 6 ماه دستمزد 60 کارگر دیگر که در شرکت‌های پیمانکاری در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند، هنوز پرداخت نشده است.

در عین حال این کارگران می‌گویند که کارفرما قصد داشت تعدادی از نیروی کار قراردادی کارخانه را تعدیل کند واین امکان هنوز فراهم نشده وهمین مسئله بر نگرانی کارگران قراردادی افزوده است.

از قرار معلوم کارفرمای شیشه قزوین اعلام کرده که ابتدای دی ماه، حدود 60 نفر از کارگران قراردادی را تعدیل خواهد کرد.

طبق اظهارات آنان، علاوه بر دستمزد این واحد بدهی‌های مالی زیادی بابت تاخیر در پرداخت بیمه کارگران به تامین اجتماعی وعیدی وسنوات سالهای گذشته کارگران دارد ودر این زمینه می ‌وان گفت با وجود بهبود نسبی تولید در این واحد تولید انواع شیشه هنوز کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه کارگران بی‌اعتناست.

به گفته آنان تاخیر‌هایی که در پرداخت مطالبات مزدی آنها ایجاد شده؛ باعث شد چندین بار کارگران در محوطه کارخانه دست به اعتراض صنفی بزنند.