معوقات مزدی کارگران پیمانکاری رجاء پرداخت نشد

ایلنا
کارگران فنی، موتوریست و برق شرکت حمل و نقل ریلی رجاء دو ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند.

جمعی از کارگران پیمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در تماس با ایلنا از مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.

به گفته این کارگران، علیرغم این که سال 95 رو به اتمام است، دستمزد دو ماه بیش از دویست کارگر فنی، موتوریست و برق رجاء پرداخت نشده است.

این کارگران که در شرکت های پیمانکاری مختلف مشغول به کار هستند، از این دیرکرد ناراضیند و می گویند: شب عید مطالبات ما را پرداخت نکرده اند و این مساله، زندگی ما را با مشکل مواجه کرده است؛ هیچ تاریخی نیز برای زمان واریز مطالبات اعلام نشده است.

گفتنی است عیدی این کارگران در روزهای گذشته پرداخت شده است.