بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگران

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگران

اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان، روز پیوستگی و رزم استثمار شدگان و روز جشن جهانی رنجبران را به همه نیروهای کار در سراسر جهان شادباش می گوییم. گرچه مبارزه کارگران و مزدبگیران علیه استثمار، استبداد و عقب ماندگی به روز اول ماه مه محدود نمی شود و هر روز در گوشه و کنار جهان جریان دارد، اما اول ماه مه فرصتی است تا نیروهای کار بتوانند قدرت و اتحاد خود را به نمایش بگذارند و با صدای بلند به گوش سرمایه داران برسانند که این اردوی کار و زحمت است که سازنده اصلی جهانی انسانی و عاری از تمامی اشکال استبداد، ستم، جهل، تبعیض و استثمار خواهد بود.

در سال گذشته شرایط زندگی کارگران و مزدبگیران در سراسر جهان نه فقط بهبود نیافت، بلکه تعرض به سطح زندگی و معیشت آنان ابعاد جدیدی پیدا کرد. نظام جهانی سرمایه داری و انحصارات امپریالیستی هم در کانونهای اصلی خود و هم در مناطق پیرامونی به وحشیانه ترین شیوه ها به استثمار و غارت مردم زحمتکش ادامه دادند و زندگی زحمتکشان و محرومان را در ضد انسانی ترین شکل به قهقرا سوق دادند. دولتهای کانونی و پیرامونی سرمایه داری هزینه های سرسام آور جنگ، نظامیگری، انباشت سلاحهای مخرب، تروریسم، بنیادگرایی و... را از جیب نیروهای کار پرداخت کردند و از سودهای کلان بازارهای مالی و انحصارات سرمایه داری چیزی نصیب کارورزان نشد. یک درصدیها با تمام امکانات خود، شرایط زندگی و معیشت ۹۹ درصدیها را بیشتر از پیش به سقوط کشاندند و با سیاستهای ضد انسانی خود فقر، آوارگی، بی خانمانی، گرسنگی و در یک کلام بربریت را توسعه دادند. در مقابل تعرض سرمایه داری به سطح زندگی و معیشت نیروهای کار و باوجود تبلیغات عوامفریبانه مدافعان لیبرالیسم اقتصادی، مبارزه طبقاتی و جنبش بی چیزان و استثمار شدگان همچنان جریان داشت و بیشماران بی حقوق در چارگوشه جهان عزم خود برای بنای جهانی دیگر را نشان دادند.

در ایران و تحت نظام ولایت فقیه، شرایط زندگی کارگران و مزدبگیران و توده های بیکار و بی حقوق به طور شتابان به قهقرا سوق داده شد. فقر، بیکاری، بی خانمانی و بی آیندگی، زندگی میلیونها تن از کارورزان و خانواده های آنها را به ادبار و نیستی کشاند.
در سال گذشته واحدهای تولیدی بیشتری تعطیل و اخراج نیروهای کار شدت بیشتری پیدا کرد. افزایش سرسام آور نقدینگی، نرخ تورم دو رقمی و پرداخت نکردن به موقع دستمزد ناچیز کارگران، شرایط فاجعه باری را به میلیونها زن و مرد ایرانی تحمیل کرده است.
سهم کُمدی اقتصاد مقاومتی ولی فقیه برای سرمایه داران و چپاولگران در ابعاد کلان شمارش می شود و تراژدی اقتصاد مقاومتی برای میلیونها تن از کارگران، سفره هر روز خالی تر آنان بوده است. دستاورد اقتصاد مقاومتی ولی فقیه فقط چپاول کلان و بی سابقه سهامداران قدرت و ثروت نیست؛ بیکاری افزایش یابنده یکی دیگر از رهاوردهای طرح ولی فقیه است. کارنامه اقتصاد مقاومتی ولی فقیه در عرصه پارامترهای کلان نیز فاجعه بار بوده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی، فقدان سرمایه گذاری موثر در تولید صنعتی و در حوزه های اشتغال زا، ورشکست شدن شرکتهای صنعتی، رانت خواری باندهای تشکیل دهنده هرم قدرت و گسترش اقتصاد دلالی و سوداگری، فضای زندگی و معیشت نیروهای کار را روز به روز محدود تر کرده و به سوی تباهی کشانده است.
یک جنبه دیگر از اقتصاد مقاومتی، نپرداختن دستمزدها برای ماه های طولانی، اخراجهای دسته جمعی و گسترش شرکتهای چپاولگر پیمانکاری است که مناسبات کاری را به روابط برده داری بدل کرده است.

در سالی که پشت سر گذاشته شد، فشار و تبعیض جنسیتی بر کارگران زن و اعمال محرومیت بر فرزندان آنان و کودکان کار به طور تصاعدی افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی حداقل حقوق کارگران برای سال جاری و در مقیاس متوسط کل کشور کمتر از یک چهارم میزان خط فقر تعیین شده است.
به مسایل بالا باید این را هم اضافه کرد که بار اصلی حذف یارانه ها و خصوصی سازیهای گسترده که در جهت انباشت سرمایه و پیروی رژیم از پیشنهادات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد، بر دوش کارورزان گذاشته شده است. نیروهای کار ایران به خوبی دریافته اند که عقب نشینی هسته ای و سیاست «تعامل با جهان» دستاوردی برای آنان نداشته و تنها صاحبان قدرت و ثروت و به طور ویژه، کارتلهای اقتصادی حکومتی همچون قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه از شرایط پسا برجام سود برده اند.
هزینه های کلان رژیم برای صدور تروریسم و بنیادگرایی و حمایت بی دریغ از دیکتاتوری بشار اسد و دخالت آشوبگرانه در عراق، لبنان، یمن و... بر شانه نیروهای کار سنگینی می کند و برای آنها ارمغانی جز توسعه فقر و خانه خرابی نداشته است.

کارگران، مزدبگیران، معلمان و پرستاران در سال گذشته در پاسخ به شرایط فاجعه بار خود در اشکال گوناگون مبارزه و مقاومت کردند.
تجمع اعتراضی، اعتصاب، تحصن، بستن جاده ها، راهپیمایی و... شیوه هایی بود که کارگران در پیکار حق طلبانه خود از آن استفاده کردند.
دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بیلان برخی حرکتهای اعتراضی نیروهای کار در سال ۱۳۹۵ را منتشر کرده است.* بر اساس این ترازنامه، در سال گذشته 1956 حرکت اعتراضی از جانب کارگران، مزدبگیران، کشاورزان، معلمان و پرستاران صورت گرفته است. بدیهی است که این بیلان نمی تواند بیان کننده تمامی واقعیت باشد و مجموعه حرکتهای اعتراضی نیروهای کار بسا بیشتر از آن است که بازتاب یافته یا ثبت شده است.
رشد شتابان تعداد حرکتهای اعتراضی از سال ۱۳۹۰ به این سو نشان می دهد که ستمدیدگان و زحمتکشان دیگر نمی خواهند به شکل گذشته زندگی کنند و برای دستیابی به یک زندگی انسانی پیکار می کنند.
در حالی که ۳۵۰ حرکت اعتراضی در سال ۱۳۹۰ و ۴۴۶ حرکت اعتراضی در سال ۱۳۹۱ و ۵۵۶ حرکت اعتراضی در سال ۱۳۹۲ و ۹۹۵ حرکت اعتراضی در سال ۱۳۹۳ صورت گرفته، ما شاهد بیش از ۱۵۶۸ حرکت اعتراضی از جانب نیروهای کار در سال ۱۳۹۴ و 1956 حرکت اعتراضی در سال ۱۳۹۵ بودیم.

کارگران و مزدبگبران!
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن همبستگی با مبارزه کارگران، مزدبگیران، معلمان و پرستاران ایران، سرکوبی و دستگیری اعضای سندیکاها، تشکلهای مستقل کارگران، معلمان و پرستاران و صدور احکام زندان برای فعالان نیروهای کار را محکوم می کند و خواستار آزادی بی درنگ تمام زندانیان سندیکایی، سیاسی و اجتماعی است.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران حمایت کامل خود را از مبارزه شما کارگران، مزدبگیران، معلمان و پرستاران اعلام می دارد و از تمامی اتحادیه ها، سندیکاها و سازمانهای جهانی کارگری و نیروهای سیاسی مترقی جهان می خواهد که به مبارزه بر حق نیروهای کار در ایران برای کسب حقوق اولیه شان یاری رسانند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از خواسته های فوری و پایه ای کارگران و مزد بگیران ایران که در زیر آمده حمایت کرده و همبستگی خود را با جنبش و مبارزه نیروهای کار که گرد این مطالبات جریان دارد، اعلام می کند:
* حق ایجاد تشکلهای مستقل برای نیروهای کار یدی و فکری (کارگران صنعتی، کشاورزی، معلمان، پرسـتاران، کارگران بخش خدمات و...)
* لغو و رفع هرگونه تبعیض بین زن و مرد در حقوق کار و در تمامی نمودهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و پذیرش کنوانسیون جهانی منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان
* به رسمیت شناختن حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پایه ای نیروهای کار
* آزادی کلیه زندانیان سیاسی به شمول فعالان کارگری
* تامین امنیت شغلی برای همه کارگران، لغو قراردادهای موقت و قراردادهای شرکتهای پیمانکاری و سفید امضا و پرداخت فوری دستمزدهای معوقه به طور کامل
* به رسمیت شناختن حداکثر ۸ ساعت کار در روز، دو روز تعطیل در هفته و یک ماه مرخصی سالانه با حقوق
* تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و تشکلهای مستقل کارگری متناسب با افزایش نرخ واقعی تورم. محاسبه حداقل حقوق براساس تامین نیازهای زندگی شرافتمندانه و انسانی یک خانوار چهار نفره
* توقف کامل اخراجها و بیکارسازی و ایجاد سیستم بیمه اجتماعی برای تمامی نیروهای کار
* لغو و ممنوعیت کامل کار کودکان
* تامین حقوق بازنشستگان برای زندگی بدون دغدغه اقتصادی
* تعطیل رسمی و همگانی اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعیت و محدودیت در برگزاری مراسم روز جهانی کارگران

ما ضمن فراخواندن گردانهای گوناگون نیروی کار به مبارزه متحدانه و اتحاد عمل برای تحمیل خواسته های خود به کارفرمایان حاکم، از شورای حقوق بشر سازمان ملل و از سازمان جهانی کار می خواهیم که فشار بر جمهوری اسلامی را برای به رسمیت شناختن حقوق حقه کارگران بیش از پیش افزایش دهند.

کارگران و مزدبگیران!
در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری انتظار می رود سناریوی «رای سلبی» در بسته بندی تازه ای اما با همان هدف دوباره روی صحنه آورده شود. این بار نیز باندها و دسته بندیهای حکومتی و وابستگان حرفه ای یا مدافعان شرمگین آنها در داخل و خارج کوشش خواهند کرد از نگرانیهای به حق جامعه کلاهبرداری سیاسی کرده و کلاشانه آن را پای «حفظ نظام» خرج کنند. تابلوهای مورد استفاده آنها در این راستا - سازگار با شرایط روز – تهدید ساختگی درگیری نظامی با آمریکا، خطر موهوم لغو توافق هسته ای و هراس افکنی بی پایه در باره دست بالا یافتن «افراطیها» خواهد بود. نظامی که موجودیت آن علیه امنیت جامعه است، بازی در میز خود را تضمین کننده امنیت جامعه جا می زند.
از این رو باید شعبده بازی انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در روز جمعه 29 اردیبهشت امسال برگزار شود را تحریم کرده و همگان را به برنتابیدن این نمایش که منافی حق حاکمیت مردم است، فراخواند.
ما تمامی کارگران، کارکنان و مزدبگیران شاغل در مراکز دولتی و خصوصی و تمامی مدافعان آزادی و توسعه پایدار و دمکراتیک را فرا می خوانیم که برای سرنگونی نظام ننگین ولایت فقیه متحد و متشکل شوند.
زنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جمعه 8 اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲8 آوریل ۲۰۱۷

* بیلان 1956حرکت اعتراضی نیروهای کار در سال ۱۳۹۵
http://www.iran-nabard.com/etelayeha/1395%20bilan%20jonbesh%20kargari.pdf