پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پیرامون ایجاد شورای اسلامی کاردوستان، یاران و همکاران در شرکت نیشکر هفت تپه

اعتصاب 28 روزه شما یاران و هم طبقه ای هایمان در طول سالیان گذشته، بزرگترین و شکوهمندترین اعتصابی بود که با تمام توان و قدرت پای آن ایستادید و لرزه بر اندام کارفرما و مافیای ثروت و قدرت انداختید.

شما با 28 روز ایستادگی در برابر ستمگران، موج کم نظیری از اتحاد و همبستگی افکار عمومی داخلی و بین المللی، جنبش دانشجوئی و دیگر جنبشهای عدالت طلبانه و آزادیخواهانه را در همبستگی با طبقه کارگر ایران خلق کردید.

شما 14 روز پس از بازداشت نماینده هایتان، خیابانهای شهر شوش را در تصرف خود نگه داشتید و با دفاع متحدانه، پیگیرانه و کم نظیر از همکاران پیشرو و نماینده هایتان، دستاوردی بزرگ از اعتصابی بزرگ خلق کردید و پایه ی سنتی قویتر را در دفاع از همکاران بازداشتی خود در جنبش کارگری ایران پی افکندید.

اعتصاب شما هر چند که با همدستی کارفرما و کل دم و دستگاه دولت و مافیای قدرت و ثروت و با تهدید و ضرب و زور نهادهای امنیتی و قضائی به پایان رسید اما این اعتصاب، کارفرمای هفت تپه را نسبت به دوره قبل از اعتصاب در موقعیت متزلزل تری قرار داد. 28 روز با رنج و محنت فراوان و علیرغم همه خطرات و تهدیدات ایستادگی کردید و همین ایستادگی شما چنان توجه افکار عمومی داخلی و بین المللی را متوجه مافیای ثروت و قدرت در هفت تپه و به معنای اولاتری در سراسر ایران کرد که یک خیز و اعتصاب دوباره شما میتواند این مافیا را حداقل در هفت تپه به زیر بکشد.

بدانید که بیش از ما و شما، خود کارفرما و مافیای ثروت و قدرت در هفت تپه به این واقعیت آگاه است و میداند که در صورت عدم توجه به خواستهای شما و سر گرفتن اعتصابی دیگر، این بار دودمانش در هفت تپه بر باد خواهد رفت.

به همین دلیل کارفرما و مافیای ثروت و قدرت در هفت تپه تمام تلاش خود را در پی اعتصاب 28 روزه شما بکار بسته است تا این موقعیت متزلزل خود را ترمیم و با قرار گرفتن در موقعیت دوره قبل از اعتصاب، قادر به ادامه ی تحمیل بی حقوقی مفرط به شما گردد.

از همین رو هم است که انحلال مجمع نمایندگان به عنوان تبلور اراده جمعی شما و با هر اشکال و نقدی که ما کارگران به آن داشته ایم، در دستور کار کارفرما قرار گرفته است و کل دم و دستگاه دولت و کارفرما، مصرانه در پی جایگزینی شورای اسلامی کار با مجمع نمایندگان کارگری هستند تا بدینوسیله با تحمیل یک نهاد ضد کارگری به شما و ایجاد تفرقه در میان صفوف متحدتان، موقعیت قویتری را که امروز و در پی اعتصاب 28 روزه به آن نائل شده اید از شما باز پس گیرند.

دوستان و یاران، بدانید و آگاه باشید شورای اسلامی کار نهادی کاملا ضد کارگری و مطلوب کارفرماست. لذا ما با استناد به آئین نامه اجرائی و قانون انتخاب اعضای شورای اسلامی کار، همه شما یاران و هم طبقه ای هایمان را به ایستادگی در مقابل ایجاد این نهاد ضد کارگری فرا میخوانیم و از شما میخواهیم همچون اعتصاب 28 روزه خود، متحد و یکپارچه به مخالفت با ایجاد شورای اسلامی کار بر خیزید.

در رابطه با شورای اسلامی کار و اهم مستندات ضد کارگری و کارفرمائی بودن این نهاد باید بگوئیم:

1- این شورا، شورای اسلامی است و بنا بر این سنگ بنایش متناظر به باور و عقیده انسانهاست. این در حالی است که ما کارگران، آنجا که برای حفظ منافع خود در برابر کارفرمایان قرار میگیریم از هر مذهب و قومی دارای منافع مشترکی هستیم و با کنار گذاشتن عقاید و باورهای خود، متحد و یکپارچه خواستهای صنفی مان را فریاد می زنیم و تفاوتهای مذهبی و قومی را که میتواند یکی از عوامل اختلاف و تفرقه فی مابین ما کارگران باشد وارد مبارزه صنفی خود نمیکنیم. لذا چنانچه از همان اول اسم تشکلی را که میخواهیم ایجاد کنیم امیخته با مذهب و عقیده و باور معینی بکنیم پیشاپیش و بدست خود، مسائل و اختلافات مذهبی و تحت تاثیر آن، مسائل قومی و نژادی را نیز وارد تشکل خود کرده و بدینگونه بدست خود بذر اختلافات و رقابتهای مذهبی و قومی را که یکی از مهمترین عوامل تفرقه و تشتت در میان ما کارگران است کاشته ایم.

2- طبق تبصره ماده 2 آئین نامه اجرائی شوراهای اسلامی کار، اساسنامه این تشکل توسط شورایعالی کار تصویب و در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار داده شده است. به عبارتی در تنظیم و تصویب اساسنامه ی تشکلی که مثلا قرار است منفعت ما کارگران را نمایندگی کند ما هیچ اختیاری نداریم.

3- بر اساس تبصره بند "ح" ماده 2 قانون تشکیل شوراهای اسلامی، هیأتی به نام هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار مرکب از: نماینده وزارت کار، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک نماینده منتخب کارگران وظیفه تایید صلاحیت کارگرانی را که خود را کاندیدای عضویت در شورای اسلامی کار میکنند بر عهده دارد. به عبارتی چنانچه در بین کارگران کسی خود را کاندید عضویت در شورای اسلامی کار بکند و از طرفی مورد اعتماد و قبول همه کارگران نیز باشد این فرد بدون تایید صلاحیت در هیات تشخیص فوق الذکر نمیتواند خود را کاندید عضویت در شورای اسلامی شرکت بکند. این هیات تشخیص در واقع فیلتری است که حق انتخاب مستقیم نمایندگان را از ما کارگران سلب میکند و هیچ کارگری علیرغم اینکه همه کارگران نیز به او رای بدهند نمیتواند عضو شورای اسلامی کار واحد مربوطه بشود. در واقع در قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، هر کسی که بخواهد خود را کاندیدای عضویت در شورای اسلامی بکند باید پیشاپیش توسط هیاتی که دو رای آن مربوط به نهادهای دولتی (وزارت کار و وزارت صنایع) و فقط یک رای آن مربوط به خود کارگران است تایید صلاحیت بشود. البته بماند که این دو رای (دو وزارتخانه کار و صنایع) نیز بدون کسب نظر مساعد کارفرما و همچنین استعلام از وزرات اطلاعات صلاحیت کسی را تایید نمیکنند.

4- گذشته از هیات تشخیص برای تعیین صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار که عملا اختیار را از خود کارگران یک واحد تولیدی برای انتخاب اعضای شورای اسلامی کار سلب میکند، انحلال شورای اسلامی کار یک واحد تولیدی نیز تحت اختیار کارگران آن واحد نیست و طبق ماده 22 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، انحلال آن در صورت "صلاحدید"در اختیار شورایی مرکب از هفت نفر به شرح زیر است: سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه، سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود این واحدها و یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی. به عبارتی چنانچه در صورت تشکیل شورای اسلامی در یک واحد تولیدی و به فرض بسیار محال، کارگران از فعالیتهای آن راضی باشند اختیاری در ادامه کار و فعالیت آن ندارند و این شورا میتواند توسط یک هیات هفت نفره که چهار نفرشان نماینده های کارفرمائی و دولت می باشند و سه نفرشان نیز ادمهای از فیلتر گذشته دیگر شوراهای اسلامی منطقه هستند منحل بشود.

5- بر اساس ماده 6 آئین نامه اجرائی شوراهای اسلامی کار، در تمامی جلسات شورای اسلامی کار هر واحد تولیدی ، یک نفر از مدیریت واحد تولیدی مربوطه عضو شورا محسوب میشود و می باید بطور مستمر در همه جلسات اعضای شورای اسلامی کار واحد مربوطه شرکت نماید. به عبارتی اعضای شورای اسلامی کار چنانچه بخواهند تصمیمی بگیرند مدیریت واحد تولیدی مربوطه در همه آن تصمیم گیریها حضور دارد و شورا عملا قادر نیست بدون اطلاع کارفرما اقدام به کاری یا اتخاذ تصمیمی بکند.

دوستان و هم طبقه ای هایمان در شرکت نیشکر هفت تپه

همانطوریکه در 5 بند فوق، بر اساس مستندات قانونی توضیح دادیم شوراهای اسلامی کار بنا بر ماهیت، تعریف و ساز و کار، عملا نمیتوانند مدافع و متضمن تامین منافع ما کارگران باشند. چرا که چه در هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار و چه در هیات انحلال شورای اسلامی کار، اکثریت افراد هیاتهای مذکور با دولتیان و کارفرماست و آنها قادرند افراد مورد نظر خود را به عنوان نماینده به ما کارگران تحمیل کنند و هر زمان نیز که خود بخواهند قانونا اقدام به انحلال آن کنند. به همین دلیل هم است که این شوراها از ابتدای تاسیس در اوایل دهه شصت نه تنها نتوانسته اند مانع تعطیلی کارخانجات، اخراج کارگران و هزار و یک مصیبت دیگری باشند که در طول چهل سال گذشته بر ما کارگران تحمیل شده است بلکه در اغلب موارد و در بسیاری از کارخانجات، این شوراها به عنوان ارگانهای جاسوسی، جلوگیری از اعتراضات ما و به مثابه ابزاری برای تعطیلی کارخانجات عمل کرده اند.

تشکل مستقل حق مسلم ما کارگران است. ایجاد شورا و سندیکای مستقل، تنها راه ما به عنوان ابزاری متحد کننده برای دست یابی به مطالبات بر حق مان است. برپائی چنین تشکلهایی، اینک پیش روی ما کارگران قرار دارد و شما یاران در شرکت نیشکر هفت تپه میتوانید با اقدام به بازسازی سندیکای خود، آغازگر مرحله دیگری از تحمیل تشکلهای مستقل کارگری که از سال 1383 طبقه کارگر ایران هزینه های زیادی برای آنها پرداخته است، باشید.

اما تا تحقق چنین هدفی که اساسا مربوط به شما و تصمیم شماست، انتخاب نماینده کارگری بر اساس تبصره 4 ماده 131 قانون کار(فصل ششم) و شکل دهی به مجمع نمایندگان، حق قانونی شماست و هیچ قدرتی را یارای انحلال مجمع نمایندگان شما نیست.

باشد که این مجمع پایه ای محکم برای بازسازی و تحمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به دولت و کارفرما باشد و بتواند با اتکا به مجمع عمومی کارگری به صورت روتین و متعارف فعالیت کند.

دستان شما یاران و همکاران در شرکت نیشکر هفت تپه را صمیمانه می فشاریم و بار دیگر همبستگی خود را با شما در مبارزه سخت و طاقت فرسایی که هر روزه درگیر آن هستید اعلام میکنیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – سی آذر ماه 1397