تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان آزادی تهران

روز شنبه 28 اردیبهشت، پرستاران بیمارستان آزادی تهران دراعتراض به عدم پرداخت حق اضافه‌کاری ، کارانه ومطالبات دیگرشان وعدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ،دست به تجمع مقابل دفتر پرستاری و مدیریت بیمارستان زدند.
به گزارش ایلنا، پرستاران این بیمارستان که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قرار دارند گفتند: اضافه‌کاری‌ ما از دی ماه سال ۹۷ تاکنون پرداخت نشده و کارانه خرداد، دی، بهمن و اسفند سال گذشته را طلب داریم.
آنها افزودند:عیدی سال ۹۷ که باید دو برابر پایه حقوق پرداخت می‌شد، تنها نیمی از آن به حساب پرستاران واریز شده است و مطالبات عیدی پرستاران نیز ناقص پرداخت شده است.
پرستاران بیمارستان آزادی درادامه گفتند: خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و اینکه این طرح علیرغم درخواست‌های پیاپی هنوز اجرایی نشده است.
آنها افزودند: طبق قانون کارفرما باید حق تعطیل‌کاری و جمعه‌کاری را در دستمزد پرستاران محاسبه کند؛ با این‌حال بعد از بارها تذکر پرستاران این امر هنوز محقق نشده است.
آنها ادامه دادند:قانون مدیریت بیمارستان را مکلف کرده است که حق جذب و ماندگاری در فیش حقوقی پرستاران درج شود. با این حال مدیریت این عنوان را به پاداش مدیریت تغییر داده است و این روزها زمزمه‌هایی مبنی بر قطع این پاداش مدیریت نیز شنیده می‌شود.
این پرستاران درپایان گفتند: که ساعت کار عرفی بیمارستان پیش از این ۶ ساعت و نیم بوده که اخیراً به ۷ ساعت و نیم تغییر یافته است.