www.iran-nabard.com

چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۹

فراسوی خبر... چهارشنبه ۲۶ تیر

این یارانه بگیر باید حذف شود

منصور امان

آیت الله خامنه ای و همدستان اونیفورم پوش و لباس شخصی اش برای تامین هزینه ماجراجوییها و درگیریهای خارجی، فشار پای خود بر گردن جامعه را افزایش می دهند. در یک یورش جدید برای دست درازی به سُفره مردُم، حاکمیت سه دهک دیگر از دریافت کنندگان یارانه را حذف کرده است. ...(ادامه)

دو تجمع اعتراضی بازنشستگان در روز ملی «بهزیستی و تأمین اجتماعی» در تهران
2019 07 16 13:55

شکایت قربانیان تروریسم تحت حمایت [رژیم] ایران برای دریافت غرامت از اینستکس
2019 07 16 13:49

دونالد ترامپ: پیشرفت‌های زیادی در ارتباط با‌ [رژیم] ایران بدست آمده است
2019 07 16 13:46

مقام دولتی: در در فرسایش آب و خاک، تولید پسماند زباله و آلودگی هوا در دنیا پیشتاز هستیم
2019 07 16 13:44

جهانگیری: اروپا، آمریکا را به لغو تحریم‌ها وادار کند
2019 07 16 13:40