www.iran-nabard.com

آدینه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸ آگوست ۲۰۱۷

فراسوی خبر پنجشنبه .... ۲۶ مرداد

شیادی روحانی و معصومه ابتکار در مورد برابری زنان

زینت میرهاشمی

سخن پراکنی حسن روحانی در مجلس ارتجاع، نهایت شیادی را نشان داد. حرفهای متناقض و کاسه لیسی او از ولی فقیه، سیمای او و کابینه اش را برای همگان رونمایی کرد. ادامه تحمیل ریاضت اقتصادی بر مردم، گسترش فقر، تبعیض و نابرابری، تبعیض جنسیتی و سرکوب غیر خودیها مواردی است که در دستور کار دولت روحانی است....(ادامه)

فرماندار بصره بعد از آغاز تحقیقات فساد از عراق به ایران گریخت
2017 08 17 08:50

نماینده زن مجلس: روحانی با صراحت منشا مخالفت با حضور زنان در کابینه را معرفی کند
2017 08 17 05:56

شهردار قم ابقا شد
2017 08 17 05:53

جریده بیت خامنه ای: کروبی را وسوسه کرده‎اند که اعتصاب غذا کند
2017 08 17 05:45

علی مطهری: اعتصاب غذای کروبی هشدار به کسانی است که بر ادامه حصر اصرار می ورزند
2017 08 17 05:20