اعتصاب همکاران پروژه ای ما در شرکت استیم در سایت یک پتروشیمی بوشهر


شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

روز ۲۲ شهریور ۸۰ همکار پروژه‌ای ما از مشاغل جوشکار، فیتر، سیویل، داربست‌بند، نصاب، قالب‌بند و بتون‌ریز در شرکت استیم شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های پیمانکار دست به اعتصاب زدند . همکاران ما خواهان افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت و اجرای وعده های پیمانکار هستند. همانطور که قبلا گزارش کرده ایم بخشی از همکاران اعتصابی ما با تحمیل عقب نشینی هایی به پیمانکاران سر کار باز گشته اند و وقتی با خلف وعده ها روبرو میشوند دوباره به اعتصاب بر میگردند. به این ترتیب ما کارگران اعتصابی نفت از مطالبات خود کوتاه نمی آییم. و بالاترین سطح توافقات با پیمانکاران مبنای مطالبه گری ما برای بازگشت به کار است.