قطعنامه پایانی تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران


پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱


ما امروزدرحالی بنابرفراخوان شورای هماهنگی،همسو باسایرفرهنگیان شاغل وبازنشسته‌،کشور تجمع کرده‌ایم که بیش ازهرزمان دیگرزندگی ومعیشت معلمان درتنگناست، وضعیت آموزش فرزندان این سرزمین به انحراف رفته است.تعلیم وتربیت فرزندان این سرزمین قربانی چپاول وغارت منابع ثروت این کشورشده است.

مااینجا گرد آمده ایم که بگوییم لایحه رتبه‌بندی بارگذاری شده درمجلس موردقبول مانیست وهمانطور که درنامه ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به نمایندگان مجلس آمده‌است،خواستارتغییر آن هستیم بایستی حقوق ومزایای هرفرهنگی حداقل هشتاددرصدحقوق ومزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه باشد. ماباافرایش ساعت کارموظف از۲۴ ساعت به ۳۰ ساعت شدیدا مخالفیم.
همچنین مادراینجاگرد‌هم آمده ایم تاازحقوق بازنشستگان دفاع کنیم،ماخواستار اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وتاکید می‌کنیم همسان‌سازی بازنشستگان بایدبه صورت کامل اجراگردد و بدهکاری دولت به آنان پرداخت شود.

ما درحالی برحق قانونی بازنشستگان تاکید می‌کنیم که متاسفانه باتوجه به نرخ روزافزون تورم،وکاهش ارزش پول، بازنشستگان سال ۹۹ هنوزپاداش پایان خدمت خودرادریافت نکرده اند.

ازدیگرخواسته‌های ما،دفاع ازحقوق دانش‌آموزان با تاکید برآموزش رایگان، عادلانه وباکیفیت است. اسنانداردتراکم هرکلاس 16 دانش آموزاست، تهیه ی واکسن موردتایید سازمان بهداشت جهانی وتوزیع ماسک والکل،حق دانش آموزان است،بنابرگفته ی مسئولان حداقل 3 میلیون کودک ازآموزش مجازی محروم بوده‌انداز آنجایی که این محرومیت ناشی ازعدم دسترسی به امکاناتی مانند تبلت وگوشی هوشمندواینترنت مناسب است ماخواهان تامین رایگان این ملزومات برای همه ازجمله دانش‌آموزان مناطق محروم هستیم.از طرفی وظیفه دولت است که امکانات آموزش مجازی رابرای تمام معلمان فراهم نماید.

افسوس که درطی روزهای گذشته باافزایش اعتراضات وتجمعات معلمان، نیروهای امنیتی وقضایی روندنادرست گذشته راادامه داده، اقدام به احضار، پرونده‌سازی،بازداشت واخراج فعالان صنفی نمودنده اند . شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن این اقدامات غیر مسئولانه ، خواهان توقف احضارها، بسته‌شدن پرونده‌ها،آزادی معلمان دربندوبازگشت به کارمعلمان اخراجی است. مسیری که کانون‌های صنفی وانجمن‌های صنفی عضوشورای هماهنگی وفعالان صنفی انتخاب نموده‌اند ، مسیرمطالبه‌گری قانونی وبرحق است.

ازنظرماحاکمیت به جای بگیرو ببندهاو تهدیدها بایددرقبال فرهنگیان شاغل وبازنشسته پاسخگوباشدو مطالبات معلمان رامحقق نمایدوبداند این مطالبه‌گری متکی به فردنیست ونمی‌توان بااحضار،پرونده ‌سازی،زندان و اخراج آن رامتوقف نمود.

ماآمده ایم فریادبزنیم که ستم برمردم واقشار مختلف جامعه خلاف اخلاق انسانی بوده وپایدارنمی ماند، ظلم به زیان همه ملت است،ماآمده ایم صدای بی صدایان باشیم،مربیان پیش دبستانی وآموزشیاران نهضت سوادآموزی امنیت شغلی ندارند،برابر قانون اساسی اشتغال حق همه ی شهروندان است. دست ازاستثمار معلمان خریدخدمات آموزشی بردارید،جوفعالیت های مسالمت آمیزودلسورانه ی اصناف رابیش ازاین امنیتی نکنید،آنان فقط درمقابل کاروخدمت خالصانه ی خود،مزد شایسته ی یک زندگی آبرومندرامی خواهند.اعتراض حق مردم است وسرکوب معترضین،جامعه رابه سمت خشونت می کشاند.

درپایان باسپاس ازهمه ی کسانی که در فراخوانها، شورای هماهنگی را همراهی می کنند،ازهمه ی فرهنگیان،درخواست می‌کنیم نسبت به حقوق خودبی‌تفاوت نباشندوپیگیرانه تاتحقق کامل همه ی مطالبات، کوشش نمایند.

پیام مافرهنگیان،به مردم شریف ایران این است که تعلیم وتربیت فرزندان شماسالهاست تعطیل شده است، دانش آموزان شمابه حال خودرهاشده اند.دولت همواره جیب شماراخالی می کندوبرای ارتقای سطح علمی فرزندان شماهیچ تلاشی نمی کند.

پیام مابه دیگر اقشار واصناف این است که تنهاراه رهایی ازفقروبدبختی وانحطاط اخلاقی،اقتصادی، اجتماعی و برون رفت از انزوای بین المللی همبستگی و همصدا یی است.

پایان سخن اینکه در صورت بی توجهی حاکمیت به خواسته های فرهنگیان ، زمان و شیوه ی برگزاری اعتراضات گسترده تر در فراخوان بعدی به آگاهی خواهد رسید.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

...................

منبع: کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان ایران