آمار قربانیان کرونا در سراسر کشور از ۴۹۷هزار و ۶۰۰نفر بیشتر است


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
آدینه ۲۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲