تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان

چهارشنبه اول تیر ۱۴۰۱– ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲

روز چهارشنبه ۱ تیر، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان استانداری واقع در اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش کانال شورای بازنشستگان، تجمع بازنشستگان در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه‌ی مزدی شورای عالی کار و تصمیم دولت مبنی بر افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح صورت گرفته است.