تجمع مالباختگان اراضی کشاورزی کندرود تبریز

پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۵ می ۲۰۲۳

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز پنجشنبه ۴ خردادماه، شماری از مالباختگان اراضی کشاورزی کندرود تبریز در اعتراض به تصرف زمین های خود توسط بنیاد مستضعفان با تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.