تجمع کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳

سایت اتحاديه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۲۹ آبان، شماری از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع زدند.
این تجمع در اعتراض به “اجرا نشدن ماده ۱۰ قانون اختیارات وزارت نفت” صورت گرفت.