تجمع پرستاران در خرم آباد و قم


شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲ دسامبر ۲۰۲۳
روز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲، گروهی از پرستاران با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در خرم آباد، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش گروه اتحاد بازنشستگان، همزمان پرستاران قم در اعتراض به شرایط طاقت فرسای کار و معیشت و حقوق های ناچیز دست به تجمع زدند.