تجمع کشاورزان و تراکتورداران قلعه گنج


سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ - ۲ آوریل ۲۰۲۴

روز سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، کشاورزان و تراکتورداران قلعه گنج در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی این شهرستان در استان کرمان تجمع کردند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یک کشاورز در این رابطه گفت: “در حال برداشت گندم از مزارع هستیم که کاهش سهمیه سوخت باعث شده تا برداشت گندم به کندی انجام شود و متحمل پرداخت هزینه های بیشتر برای خرید سوخت در بازار آزاد هستیم”.
همچنین به گفته معترضین، جهاد کشاورزی به بهانه خیس بودن سیلوها، از تخلیه گندم ها در آن خودداری کرده است.