تجمع اعتراضی پرستاران در شیراز


دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴

روز دوشنبه ۲۱ خرداد، گروهی از پرستاران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری فارس واقع در شیراز دست به تجمع زدند.
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، این تجمع در اعتراض به نحوه ی اجرای قانون تعرفه گذاری، اضافه کار اجباری و ارزان و همچنین معوقات چندین ماهه این گروه از کادر درمان، صورت گرفته است