زنان در مسیر رهایی (تیر ۱۴۰۱) _ اسد طاهریحمیرا رضایی برندەِ جایزه زنان موفق آسیا
عکس 1
برنامه‌ جایزه‌ سال ٢٠٢٢ زنان موفق آسیا در بریتانیا، تحت عنوان «جایزه‌ دستآورد زنان آسیایی» از سوی بریتانیا در روز چهارشنبه اول تیر برگزار شد و حمیرا رضایی، فعال حقوق ‌بشر و رئیس کمیته‌ طرح و پلان شورای جهانی هزاره‌ افغانستان برنده‌ این جایزه شد.
شورای جهانی هزاره که حمیرا رضایی عضویت آن را دارد، یک نهاد مدنی به منظور حمایت از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم هزاره است که در سطح جهان فعالیت می‌ کند و این جایزه به دلیل فعالیتهای اجتماعی و بشردوستانه به حمیرا رضایی داده شده است.
این جایزه در حالی به حمیرا رضایی تعلق می ‌گیرد که با گذشت ده ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان اتنیکهای افغانستان به حاشیه رانده شده‌ اند و کمکهای بشردوستانه به گونه ‌ای ناعادلانه توزیع می ‌شود و فقر و محرومیت در افغانستان بیداد می‌کند. هر روز در مناطقی که هزاره‌ ها ساکن هستند بمب ‌گذاری صورت می ‌گیرد و هزاره‌ ها قربانی افکار و رفتار ارتجاعی طالبان می‌ شوند

ممنوعیت تدریس معلمان مرد در دبیرستانهای دخترانه!
عکس 2
محمد مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه‌ وزارت آموزش‌ و پرورش در روز شنبه ۴ تیر از ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه خبر داد و گفت: مدارس در ایران با اصل تفکیک جنسیت تأسیس می ‌شوند و تطابق جنسیت کارکنان و معلمان مدارس با دانش ‌آموزان الزامی است.
ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه در حالی صورت می‌ گیرد که در برخی از شهرهای ایران و برخی از رشته‌ های تحصیلی نسبت معلمان مرد به زن خیلی بیشتر است و این کمبود در دراز مدت تأثیرات منفی بر کیفیت تحصیل دختران و حتی افزایش ترک تحصیل در بین دانش ‌آموز خواهد داشت.
همچنین در بعضی از روستاهای دورافتاده فقط معلمان مرد حضور دارند و معلمان زن برای رفت ‌و آمد به این روستاها با مشکل مواجە می ‌شوند، حتی در برخی از روستاها کمبود معلم باعث تعطیلی مدارس شدە است.

لغو حق قانونی سقط جنین توسط دادگاە عالی آمریکا
عکس 3
۳تیر- دادگاە عالی آمریکا قانون سقط جنین را رسما لغو کرد. این اقدام دادگاە عالی پس از مدتها بحث و جدل در این کشور انجام شد و با واکنشهای شدید داخلی و جهانی مواجە شدە است.
این حکم دادگاە عالی امکان سقط جنین خودخواستە برای زنان را در نیمی از ایالتهای آمریکا ممنوع می‌ کند. براساس این حکم تصمیم سقط جنین بە ایالتها موکول شدە است، ایالتهای تحت رهبری جمهوری خواهان با اجرای حکم موافقت کردە اند اما در بخشی از ایالتها نیز مقاماتی کە تصویب این حکم را پیش بینی کردە بودند اقدامات پیشگیرانە ای انجام دادە و برای محافظت از حق سقط جنین گامهایی برداشتە اند.
طرح لغو قانون سقط جنین از سوی راستگرایان و جمهوری‌ خواهان ارائە شد، این طرح کە سال ٢٠١۶ بە دلیل اکثریت قضات میانەرو و موافق سقط جنین رای نیاوردە بود با تغییری کە دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود در اعضای آن ایجاد کرد بار دیگر بە موضوع رسانە ها و دادگاە عالی تبدیل شد و این بار رای آورد.
پس ‌از این ‌که دادگاه عالی ایالات متحده حق سقط جنین را لغو کرد، ایالت نیویورک قانونی را وضع کرد که در قانون اساسی خود حق زنان را برای سقط جنین درج کرده و از حق سقط جنین حمایت قانونی به عمل آورد.
ایالت نیویورک، پس ‌از تصویب یک اصلاحیه‌ قانونی در روز آدینه ۱۰ تیر (۱ ژوئیه) در مخالفت با حکم قاطع اخیر دادگاه عالی ایالات متحده که حقوق قانون سقط جنین را در سراسر کشور تغییر داده‌ است، پیشتاز بوده است.

کیتانگی جکسون به عنوان اولین قاضی زن آفریقایی-آمریکایی تاریخ‌ ساز شد
عکس 4
کیتانگی جکسون که به عنوان قاضی دادگاه عالی ایالات متحده، بالاترین نهاد قضایی در ایالات متحده سوگند یاد کرد، به عنوان اولین قاضی زن آفریقایی-آمریکایی تاریخ ‌ساز شد.
سه قاضی دیگر سونیا سوتومایور، النا کاگان و امی کانی بارت به کیتانگی جکسون خواهند پیوست. این بدان معناست که از هر نه قاضی چهار نفر زن خواهند بود.
کیتانگی جکسون روز یکشنبه ۵ تیر در بیانیه ‌ای اعلام کرد که روشی برای پیگیری دعاوی دارد، اما فلسفه کلی ندارد و بدون ترس قانون را اجرا خواهد کرد

ممنوع شدن عنوان مشاغل پزشکی برای زنان در صدا و سیما
عکس 5
سانسور دستها، صورت، بدن، آرایش و لباس زنان توسط صدا و سیمای رژیم تقریبا بە امری طبیعی تبدیل شدە اما اکنون انگار دیگر نە تنها ظاهر و لباس زنان بلکە حتی عنوان مشاغل آنان توسط سازمان صدا و سیما مکروە و ممنوع شدە است!
پزشک جوانی با نام فاطمه دهقان نیری بە مصدومی در کف خیابانهای یزد جان دوبارە بخشید. جان بخشیدن این پزشک جوان بە مصدومی کە برای لحظاتی کوتاە در کف خیابان مرگ را تجربە کرد رخدادی نادر است اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واکنشی عجیب بە این رخداد نادر، در گزارشی کە تهیە کردە بود عنوان پزشک را حذف و از فاطمه دهقان نیری بە عنوان «بانویی رهگذر» یاد کرد.
گزارشگر صدا و سیما نە تنها خود از بکارگیری عنوان پزشک برای فاطمە دهقان نیری خودداری کرد بلکە حتی سخنان خانوادە مصدوم را کە او را پزشک عنوان کردە بودند و بخشی از سخنان فاطمە دهقان نیری کە خود را معرفی و بە شاغل بودن خود بە عنوان پزشک در بیمارستان اشارە کردە بود را تقطیع و حذف کرد.

عدم ارائە خدمات سازمان تأمین اجتماعی بە زنان «بی‌حجاب»!
عکس 6
معاون دادستان مشهد در نشست هماهنگی ستاد برگزاری اولین نمایشگاە تخصصی خانوادە در خراسان رضوی در روز دوشنبه ۱۳ تیر گفت: "مدیران ادارە ها و مؤسسات موظفند بە زنان بی ‌حجاب ‌هیچ گونە خدماتی ارایە ندهند".
در همین راستا، مهدی رضایی دبیر ستاد امر بە معروف و نهی از منکر خراسان رضوی بر فعالیت "قرارگاههای ٢١ تیر" و گشتهای نامحسوس این قرارگاە کە بدون اطلاعات قبلی از ادارات بازدید می‌کنند، تأکید کرد.
همچنین میرهاشم موسوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز از عدم ارائە خدمات این سازمان بە زنانی کە تابع قوانین خودساختە جمهوری اسلامی به ویژە حجاب تحمیلی و اجباری نیستند خبر داد. تشدید محدودیت زنان در حالی صورت می‌ گیرد کە چند روز پیش خامنە ای در دیدار با مسئولان قوە قضائیە دستور داد امر بە معروف و نهی از منکر را تشدید کنند تا ضربە ای بە این نظام وارد نشود.

انتصاب زنان در بخشهای اجرایی در عربستان
عکس 7
الشیهانه العزاز روز چهارشنبه ۱۵ تیر بە سمت معاون دبیر هیات وزیران منصوب شد، وی اولین زنی است که اداره‌ هیات دولت در عربستان را برعهده می‌ گیرد.
الشیهانە العزاز از اولین زنانی است کە در عربستان سعودی جواز وکالت را دریافت کردە و پنج سال به عنوان یکی از وکلای ارشد صندوق سرمایه‌ گذاری عمومی عربستان سعودی که از ثروتمندترین سازمانهای مشابه در جهان است، فعالیت کرده است. همچنین سابقە یک سال ریاست در بخش نقل و انتقالات را هم دارد.
وی پیش از آن چهار سال در شرکت حقوقی وینسون و الکینز در تگزاس آمریکا و سه سال در شرکت حقوقی آمریکایی دیگری به نام بیکر و مکنزی فعالیت داشتە است. شیهانه العزاز از دانشگاه دورهام بریتانیا مدرک حقوق دارد، داری جواز وکالت در ایالت نیویورک آمریکا و عضو کانون وکلای آمریکا نیز است.
در همین راستا شاهدخت هیفا نیز بە سمت معاون وزیر گردشگری انتخاب شد، وی حدود سه سال است در زمینه‌ گردشگری در عربستان فعالیت می‌ کند و از چهره‌ های آشنای رسانه‌ ها نیز است.

تداوم بازداشت زنان در ایران
عکس 8
ملیکا قراگوزلو دانشجوی روزنامەنگاری توسط نیروهای اطلاعات روز چهارشنبه ۲۲ تیر بازداشت شد. علت بازداشت ملیکا قراگوزلو اعتراض وی بە قانون حجاب اجباری و انتشار ویدیوی کشف حجاب است. وی کە سابقە بازداشت دارد پیشتر نیز در جریان اعتراضهای آبان ٩٨ بازداشت و با تودیع قرار وثیقە ۶٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.
در همین راستا سە زن در کرمانشاە بە دلیل رقص بر روی یکی از پلهای هوایی بازداشت شدند، بر اساس گفتە رئیس پلیس امنیت عمومی کرماشاه، پس از انتشار کلیپ رقص این سە زن در شبکە های اجتماعی، جستجو برای شناسایی این سە زن صورت گرفتە و آنها را بازداشت کردە اند. زنان در ایران از آزادی و حقوق برابر برخوردار نبودە و هر سال بر محدودیت‌ها و اعمال فشار بر زنان افزودە می‌شود.

تبعیض در دستمزد زنان در بخش خدمات و بهداشت
عکس 9
طبق گزارش جدیدی از دو آژانس سازمان ملل در روز چهارشنبه ۲۲ تیر، زنان فعال در بخش بهداشت و درمان در حدود ساعتی ۲۵ درصد کمتر از همکاران مردشان دستمزد می گیرند و این شکاف جنسیتی عمیق ‌تری را نسبت به سایر بخشهای اقتصادی جامعه ایجاد می کند.
«شکاف جنسیتی دستمزد در بخش خدمات بهداشت و درمان» یک آنالیز بین المللی است که در دوره‌ کرونا توسط سازمان بین‌الملل کسب و کار (ILO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) منتشر شد. این اسناد شکاف جنسیتی دستمزد را تقریبا ۲۰ درصد اعلام کرد که این رقم با احتساب عواملی مانند سن، جنسیت، تحصیلات و ساعات کاری تا ۲۴ درصد هم افزایش می یابد.

مراکز سقط جنین در آمریکا سابقه مراجعه زنان را ذخیره نمی ‌کند
یک هفته پس از حکم دیوان عالی آمریکا در زمینه غیرقانونی شدن پایان دادن به بارداری ناخواسته، شرکت گوگل روز آدینه ۱۰ تیر، اعلام کرد که سابقه جستجو و رفت و آمد مردم به مراکز سقط جنین و کلینیکهای درمانی زنان در آمریکا را حذف خواهد کرد.
این تصمیم برای مقابله با این احتمال گرفته شده که نهادهای قانونی و از جمله پلیس، افراد را به خاطر جستجوی مراکز سقط جنین یا حضور در آن نتوانند تحت تعقیب قرار دهند.
دیوان عالی آمریکا هفته گذشته قانونی را که در حدود ۵۰ سال گذشته به زنان حق پایان دادن به بارداری ناخواسته را داده بود، لغو کرد.
در پی این تصمیم لازم ‌الاجرا، تعدادی از ایالات آمریکا بلافاصله غیرقانونی بودن سقط جنین را اجرایی کرده و تمامی مراکز درمانی مرتبط را بستند. چندین ایالت دیگر نیز در ماههای آینده به آنها می ‌پیوندند.
حال در زمانی که زنان بسیاری در آمریکا برای پایان دادن به بارداری ناخواسته درمانده ‌اند، قانونگذاران آمریکاییِ مدافع این قانون جدید این احتمال را بررسی می ‌کنند که حضور زنان باردار در ایالات دیگر را برای دریافت قرص‌ سقط جنین نیز غیرقانونی کرده و زنان را تحت تعقیب قضایی قرار دهند.
موتور جستجوگر گوگل و سایر غولهای فن ‌آوری از پاسخگویی به سوالات رسانه ‌ها و برخی از قانونگذاران در مورد ذخیره ‌سازی داده‌ها خودداری کردند.
گوگل در حالی که از حذف سابقه جستجو، سفر و مراجعه زنان به مراکز سقط جنین خبر داده، هنوز به صراحت نگفته است که کار خود را چگونه با قانون جدید منطبق خواهد کرد. با این حال، به گفته جِن فیتزپاتریک، معاون ارشد گوگل، این کمپانی با زیاده ‌خواهیهای احتمالی نهادهای اجرایی مقابله خواهد کرد.

پلمپ شدن ٢٩ آرایشگاه زنانه در یاسوج
عکس 10
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج از پلمپ ٢٩ آرایشگاه زنانه به بهانە فعالیت در فضای مجازی خبر داد و عنوان کرد که در پی وصول گزارشاتی به سامانه ارتباط مستقیم دادستان «سامد»، مبنی بر فعالیتهای برخی صنوف، با تلاش معاونت نظارت بر فضای مجازی و جرایم سازمان یافته دادستانی مرکز استان این مراکز شناسایی شدند.
وی ابراز داشت: در این فضا سالنهای آرایشی در صدر قرار دارند و با انتشار تصاویر و فیلمهایی، بدون نشان دادن صورت افراد، توجه زیادی را به خود جلب کردە اند.
او همچنین انتشار این تصاویر را خط قرمز خواند کە بە گفتە او «نه در قانون و نه در عرف و شرع، قابل توجیه نیست و باعث شده تا با واکنشهای متعدد از سوی نخبگان استان قرار گیرد»! همچنین از شناسایی و پلمب این آرایشگاەها توسط معاونت نظارت بر فضای مجازی و جرایم سازمان یافته دادستانی مرکز استان خبر داد.

بازداشت زن مخالف با حجاب اجباری در اتوبوس
عکس 11
پس از انتشار ویدیویی در شبکە های مجازی مبنی بر کشف حجاب یک زن در اتوبوس و تذکر یکی از عوامل امر بە معروف و نهی از منکر بە او کە منجر بە درگیری فیزیکی شد، زن مخالف حجاب اجباری و یکی از همراهانش بازداشت شدند.
بعد از کارزار "حجاب بی‌ حجاب" و واکنش زنان و فعالان مدنی در حمایت از این کارزار، عوامل حکومتی نیز بە مقابلە با آنان پرداختە و با ضرب و شتم و بازداشت مخالفان حجاب اجباری تلاش می ‌کنند مردم را بە سکوت و اجرای قوانین زن ‌ستیزی وادارند.
در همین راستا امام جمعە‌ تهران در سخنرانیهای خود کشف حجاب را تخلف دانستە و گفت "مقابلە ما تنها با بی ‌حجابی نیست بلکە مقابلە با دشمن است کە مسالە حجاب و عفاف را خاکریز خود قرار دادە و بە دنبال بە هم زدن نظام ایران است."

سکوت شرم‌آور جهان در قبال زنان افغانستان
عکس 12
گروهی از زنان معترض افغانستان روز شنبه ۲۵ تیر در یک گردهمایی داخل یک خانه در کابل جامعه‌ جهانی را متهم به سکوت در قبال وضعیت زنان افغانستان کرده و گفتند زنان افغانستان پیش چشم سایر ملتها و حکومتها قربانی تبعیض جنسیتی شده ‌اند.
زنان «سازمان روزنه‌ امید افغانستان» سکوت جامعه‌ جهانی در قبال سرنوشت زنان افغانستان را شرم ‌آور خوانده و گفتند این سکوت شرم ‌آور در تاریخ ثبت خواهد شد.
زنان معترض قطع‌نامه ‌ای تحت عنوان «وصیتنامه‌» زنان معترض سازمان روزنه‌ امید افغانستان برای فعالان حقوق بشر، سازمان ملل و قدرتهای جهانی منتشر کردند.
زنان معترض در قطعنامه‌ خود عنوان کردند که طالبان در قبال تعهدات خود به جامعه‌ جهانی پایبند نبوده‌ و هر روز فشارهای بیشتری بر مردم افغانستان و زنان تحمیل می ‌کند.
زنان معترض افزودند اعضای این گروه چندین بار از سوی طالبان تهدید شده و بارها مسئولان و اعضای این سازمان را به حوزه ‌های امنیتی شهر کابل احضار کرده و بازجویی کرده‌ و به همین خاطر حدود ۵٠ درصد اعضای این سازمان به کشورهای همسایه به یژه ایران و پاکستان مهاجرت کرده‌اند.
زنان معترض تأکید کردند که جان دیگر اعضای این سازمان که به طور مخفیانه زندگی می ‌کنند نیز در خطر است، بنابراین قبل از آن ‌که توسط گروه طالبان ربوده و یا کشته شوند به فعالان حقوق بشر، سازمان ملل متحد، جامعه‌ جهانی و مردم افغانستان وصیت می‌ کنند که در قبال زنان این کشور بی‌ تفاوت نباشند.


(منابع استفاده شده برای تهیه این مجموعه: یورونیوز، رادیو زمانه، دویچه ‌وله. جنگ خبر، رادیو فردا، ایسنا، بی بی سی، صدای امریکا، ایندپندنت، رخشا)


منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۳، شنبه اول مرداد 1401 - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N453/zanan%20453.htm