زنان در مسیر رهایی (مهر ۱۴۰۱) - اسد طاهری

تجاوز جنسی فرماندە انتظامی چابهار بە یک دختر نوجوان ١۵ سالە
عکس 1
یک دختر ١۵ سالە توسط فرماندە نیروی انتظامی چابهار حین بازجویی مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. روز پنجشنبە ٢٣ تیر در پی قتل یک زن در یکی از روستاهای شهرستان چابهار و پیدا شدن جسد وی در یکی از ساختمانهای در حال ساخت همسایە های این زن بە عنوان مظنون مورد بازجویی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش در مرحلە دوم بازجویی کە در ١٠ شهریور صورت گرفت، یکی از خانوادە های روستا توسط فرماندە نیروی انتظامی بە شهر چابهار احضار می‌ شود و ابراهیم کوچکزایی فرماندە نیروی انتظامی در دفتر خود از چند زن کە یکی از آنان یک دختر نوجوان ١۵ سالە است، بازجویی می‌ کند. این دختر نوجوان بعد از اتمام بازجویی بە مادرش گفتە است فرماندە نیروی انتظامی بە بهانە بازجویی وی را عریان کردە و سپس بە او تجاوز کردە است.
خانوادە این نوجوان پانزدە سالە از فرماندە نیروی انتظامی کە گفتە می‌ شود تجاوز دیگر نیز دارد از وی شکایت کردند.
این جنایت علیە زنان بلوچ تازگی ندارد و عدم امنیت در سیستان و بلوچستان این اعمال خشونت آمیز علیە زنان را در این استان افزایش دادە است و فعالان مدنی و حقوق زنان سیستان بلوچستان نیروهای سرکوبگر سپاە پاسداران را از عاملان ربودە شدن زنان، آزار جنسی و تجاوز و سرقت و دزدی از مردم فقیر می‌ دانند

زنان افغانستان: مرگ بر طالبان چە کابل چە تهران
عکس 2
همزمان با اعتصابات و اعتراضات در شهرهای ایران به ویژه در کردستان، شماری از زنان افغانستان حمایت خود را از این اعتراضات اعلام کردند.
زنان معترض افغانستان با تأکید بر اینکە حکومت مردسالاری بە پایان خواهد رسید اعلام کردند: «بە زودی حکومت پدرها، همسرها و برادرها بە پایان خواهد رسید، ما رنجی را تحمل کردە ایم کە جدا از رنج سپیدە رشنو کە اعتراض اجباریش منتشر شد و ژینا امینی کە زیر شکنجە جان باخت و هزاران زن دیگر توسط سردمداران حکومت اسلامی سرکوب شدند، نمی ‌دانیم».
این زنان معترض در متن بیانیە خود بە رنج زنان ایرانی تحت حکومت اسلامی اشارە کردە و نوشتە اند: «ما با شعار مرگ بر طالبان چە کابل چە تهران همبستگی و همرزمی خود را با زنان ایران اعلام می‌کنیم و این همبستگی روزی دشمنان ما را کە برادرانە در کنار هم ایستادە اند بە زانو در خواهد آورد.»

سوزاندن روسری نمادی از عصیان‌ گری علیە حجاب اجباری
عکس 3
به دنبال خاکسپاری ژینا امینی، دختر ٢٢ ساله‌ اهل سقز که برای گردش به تهران سفر کرده بود و در تهران توسط گشت ارشاد بازداشت و مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد، اعتراض علیه حجاب اجباری شروع شد. این اعتراضات سراسری با پیشتازی زنان جریان پیدا کرد. زنان معترض با از سر برداشتن روسری‌ نشان دادند که حجاب در ایران اجباری است و نه از روی میل و انتخاب زنان.
در این اعتراضات بعضی از زنان با کوتاه کردن مو و تراشیدن موهای شان نشان دادند که موی زنان فقط بهانه ‌ای برای استثمار و به سلطه کشیدن زنان توسط حکمرانانی است که با توسل به زور و دین خود را در مسند قدرت نگه داشته ‌اند.
زنان در این اعتراضات با آتش زدن روسریهای شان، انزجار خود را از حجاب اجباری نشان داده و قتل زنان را به بهانه‌ های حجاب و ناموس پرستی محکوم کردند. زنانی که تحت نام دین هر روز کشته می ‌شوند و دست ‌اندکاران این قتلها هیچ تاوانی پس نمی ‌دهند.
حجاب اجباری کە در طول بیش از چهار دهە پس از انقلاب خلقها در ایران، نماد رژیم جمهوری اسلامی بود اکنون سوزاندن آن بە نماد براندازی تبدیل شدە است.

لغو مصاحبە کریستین امانپور با ابراهیم رئیسی به خاطر عدم اجرای حجاب اجباری
عکس 4
۲کریستین امانپور خبرنگار سی ‌ان ‌ان، با انتشار پستی در توییتر از لغو مصاحبە با ابراهیم رئیسی خبر داد. وی در توییتی نوشت «درخواست پوشیدن روسری از سوی ابراهیم رئیسی را رد کردم و بە همین دلیل مصاحبە لغو شد.»
وی همچنین در رشتەی توییتی نوشت: «در حالی کە برای مصاحبە منتظر رئیس‌جمهور [رژیم] ایران بودە است، شخصی بە نمایندگی ابراهیم رئیسی بە وی گفتە است بە خاطر مُحَرَم و صَفَر روسری بپوشد در غیر این صورت مصاحبە انجام نخواهد شد.»
طبق گفتە های این خبرنگار آمریکایی، وی درخواست ابراهیم رئیسی را نپذیرفتە و تأکید کردە است در هیچکدام از مصاحبە هایش با رؤسای جمهور ایران حجاب نداشتە و در آمریکا هیچ قانونی برای حجاب وجود ندارد.

دانش آموزان: مقنعە اجباری از سر بر می ‌داریم
عکس 5
اعتراضات بە قتل حکومتی ژینا امینی و ضد جمهوری اسلامی، دانش ‌‌آموزان را بر آن داشتە تا آنان نیز بە صف معترضان پیوستە و مخالفت خود با نظام مردسالاری را اعلام کنند.
دانش ‌آموزان دختر مقطع متوسط با انتشار بیانیە ای اعتراض خود بە حجاب اجباری و بازداشت غیرقانونی دانش ‌آموزان را در اعتراضات مدنی محکوم و اعلام کردند که جهت اعتراض مقنعە خود را در یک روز مشخص از سر بر می ‌دارند.
این دانش ‌‌آموزان در بیانیە ای با تأکید بر شعارهای (نە روسری نە تو سری آزادی و برابری، زن زندگی آزادی، دانش‌‌آموز زندانی آزاد باید گردد) از دانش‌آموزان مدارس سراسر ایران خواستە اند آنها را در اعتراضات همراهی کنند.
همزمان با اعتراضات گستردە به حجاب اجباری در شرایط بازگشایی دانشگاهها و مدارس و حضور فعال دانشجویان و دانش‌‌آموزان در تجمعات با شعارهای ضد حکومتی، اعتراضات و مبارزات منسجم‌تری علیە جمهوری اسلامی آغاز شدە و روند تحولات چند روز اخیر را برای آیندەای روشن تغییر دادە است.

تجمع زنان افغانستان در مقابل سفارت «جمهوری اسلامی» در کابل
عکس 6
گروهی از زنان معترض با تجمع مقابل سفارت رژیم ایران در کابل، پایتخت أفغانستان، در اعتراض به قوانین زن ‌ستیز جمهوری اسلامی علیه زنان ایران، حمایت خود را از اعتراضات سراسری زنان و مردم ایران نشان دادند.
این زنان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «زن زندگی آزادی»، «از تهران تا کابل، نه به دیکتاتوری» و «ایران به پا خاسته، حالا نوبت ماست» انزجار خود را از قوانین مرتجعانه‌ حکومت طالبان و آخوندهای حاکم بر ایران نشان دادند.
نیروهای طالبان پس از ١۵ دقیقه با تیر هوایی و ضرب ‌و شتم زنان معترض را پراکنده کردند.

دختران دبیرستانی بە قیام سراسری پیوستند
عکس 7
در سومین هفتە از قیام خونین خلقها ایران و در هفتە آغاز سال تحصیلی جدید، دانش ‌آموزان دبیرستانها نیز بە جمع قیام کنندگان پیوستە و حمایت خود را از معترضان تا رسیدن بە آزادی اعلام کردند.
دانش ‌‌آموزان دبیرستانهای سنندج، مهرشهر، کرج، شیراز، تهران، دبیرستان سمپاد در أصفهان و...، با برداشتن مقنعە های خود، پایین آوردن عکس خامنە ای و خمینی و سردادن شعار «ژن ژیان ئازادی، ما همە مهسا هستیم، توپ تانک فشفشە آخوند باید گم بشە، مرگ بر دیکتاتور، نترسید نترسید ما همە با هم هستیم» برای آزادی بپاخواستند.
علی خامنە ای در نخستین واکنش بە قیام سراسری، آن را اغتشاش برنامە ریزی شدە بیان کرد و خواستار تنبیە نوجوانانی شد کە در این اعتراضات حضور یافتە اند.

زنان با شعار «یا مرگ یا آزادی» پیشاهنگ قیام
عکس 8
پس از تداوم قیام و اعلام فراخوانهای مستمر بر ادامه آن تا سرنگونی کامل نظام دیکتاتور و زن‌ستیز جمهوری اسلامی و همزمان با اعتصابات سراسری دانشجویان و دانش‌آموزان در بیست ‌و دومین روز متوالی، خلقهای سراسر ایران یک‌صدا و هم‌ دل به خیابانها آمده و علیه این رژیم سرتاسر دروغ و تزویر شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
قیام سراسری در ایران که به دنبال قتل ژینا امینی دختر ٢٢ ساله‌ی اهل سقز آغاز شد، باوجود بازداشتها، سرکوب، قطعی اینترنت همچنان در بیست ‌و دومین روز ادامه داشته و زنان با پیشاهنگی این قیام در شهرهای مختلف ایران صحنه‌ هایی زیبا آفریدند.
معترضان در شهرهای سنندج، کرمانشاه، تهران، اصفهان، مشهد، زنجان، هشتگرد، بوکان، سقز، ورامین، لاهیجان، کرج و دیگر شهرهای ایران با آتش زدن بنرهای خامنه ‌ای، قاسم سلیمانی جنایتکار و خمینی، ایجاد راه ‌بندان و برافروختن آتش در خیابان‌ها و صدای ممتد بوق ماشین‌ها و سر دادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و زن زندگی آزادی خشم و انزجار خود را از این حکومت اسلام‌گرای افراطی و زن‌ستیز و دیکتاتور نشان داده و اعلام کردند این حکومت آخوندی تروریست‌پرور هیچ جایگاهی نزد مردم ایران ندارد.
اعتراضات مردمی در سراسر ایران همزمان با اعتصابات دانشجویان، دانش‌آموزان، اصناف و بازاریان در شهرهای مختلف همراه است و با فراخوانهای متعدد به اعتصاب در روز شنبه ١۶ مهر همراه بوده است.

همبستگی شماری از زنان مراکشی با زنان ایرانی
عکس 9
زنان مراکش در حمایت از زنان ایران کمپین همبستگی برای حقوق برابر و مبارزە با انواع خشونت علیە زنان راە اندازی کردند.
همزمان با قیام مردم ایران کە با قتل حکومتی ژینا امینی آغاز شد کمپین کوتاە کردن مو در حمایت از زنان ایرانی و علیە سیاستهای سرکوبگرانە حکومت ایران در جهان راەاندازی شد، در همین زمینە زنان مراکشی نیز بە این کمپین پیوستە و با زنان ایرانی اعلام همبستگی کردند.
٢٣ زن مراکشی از جملە هنرمندان، نویسندگان، تهیە‌ کنندگان فیلم، بازیگران جامعە مدنی، فعالان سیاسی و روزنامەنگاران در ویدیو کلیپی بە نشانە همبستگی بخشی از موهای خود را کوتاە کردند تا از این طریق حمایت خود را از جنبشهای اعتراضی کە بسیاری از کشورها در آن فعالیت دارند حمایت کنند.
این کمپین همزمان با مرگ یک زن جوان مراکشی بە نام مریم در خانە فرد متجاوز حین انجام سقط پنهانی جنین در ١٠ اکتبر و روز ملی زنان مراکش نیز است، بنابراین زنان مراکشی شعار «ما موهای خود را برای حقوق نیمی از جامعە کوتاە می ‌کنیم» سر دادند.
در ویدیویی با عنوان «برای مهسا امینی، مریم و دیگران» زنان مراکشی قسمتهایی از موهای خود را با پخش آهنگ فارسی «بلا چاو» کە کلماتش بیانگر مخالفت با انواع خشونت علیە زنان است کوتاە کردند.
همچنین گروهی از زنان با تغییر تصاویر پروفایل اکانتهای خود بە عکس سیاە و انتشار هشتگ «حقوق ما» بە این کمپین پیوستند، عدە ای نیز ویدیوی کوتاە کردن موهای خود را منتشر کردند.

اعلام همبستگی زنان غزە با زنان ایران
عکس 10
فعالان غزه بار دیگر تأکید کردند که زنان فلسطینی آماده ارائه هر گونه حمایت و همبستگی از کمپینهای خود از رسانه ‌های اجتماعی تا نظارت، برای جلوگیری از گرفتار شدن زنان دیگر در دام ظلم و ستم رژیم ایران هستند.
تغرید جمعە فعال، فمینیست و مدیر اتحادیه‌ کمیته ‌های زنان در نوار غزه، محکوم کردن کشتار زنان مبنی بر اینکە این کشتار نشان دهنده‌ سلب حق زندگی یک زن است بیان کرد: «هیچ واکنش مناسبی در قبال کشتار زنان صورت نگرفته است واضح است که ژینا امینی مورد خشونت قرار گرفته است، نه یک نوع خشونت، بلکه چندین نوع خشونت، از جملە بازداشت توسط گشت ارشاد [رژیم] ایران، ضربە بە سر کە باعث مرگ وی شد، پرتاب گاز اشک ‌‌آور بە سوی برادرش کە در تلاش برای جلوگیری از بردن ژینا امینی بود.»
وی گفت: «بازداشت ژینا امینی نقض آزادی شخصی تلقی می ‌شود که این نیز واکنشهایی را در پی داشته است، در حالی که زنان ایرانی با روسری برای اعتراض بە خیابانها رفتند با کوتاه کردن موهای خود پیامی روشن به رژیم ایران دادند، اقدامی کە رژیم انجام می ‌دهد هیچ سودی برای ترساندن و خاموش کردن صدای زنانی که تا آخرین نفس به دفاع از حقوق زنان ادامه می‌دهند، ندارد.»
وی تأکید کرد: «هیچ کس به دلیل ظاهر و پوشش حق ندارد علیە دیگری جنایت کند یا اینکە او را بە خاطر اخلاقش محاکمە کند، به ویژه زمانی که این اخلاق با سنتهایی پیوند زدە شدە باشد که جنگ را به زنان می ‌فروشند زیرا عمدتا مبتنی بر افکار نادرست است.»

(منابع استفاده شده برای تهیه این مجموعه: ژنها "خبرگزاری زنان نزدیک به PKK"، حال وش، رادیو فردا، العربیه فارسی، رادیو زمانه، ایران اینترنشنال، یورونیوز، خبرگزاری فرانسه، دویچه‌وله، دموکراسی‌نا)


منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۶، یکشنبه اول آبان ۱۴۰۱ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N456/zanan%20456.htm