بیش از ۹۰ درصد زنان سالمند تنها در ایران در سه دهک درآمدی نخست قرار دارند و ۷۱ درصد آنها هیچ منبع درآمدی ندارند

رادیوزمانه
میرظاهر موسوی، جامعه‌شناس و سرپرست پژوهش «پيامدهای اجتماعی- اقتصادی زندگی زنان سالمند تنها» گفته است بر اساس یافته‌های این پژوهش بیش از ۹۰ درصد زنان سالمند تنها در ایران در سه دهک درآمدی نخست قرار دارند و ۷۱ درصد آنها هیچ منبع درآمدی ندارند.

به گفته او ۱۳٬۵ درصد از زنان سالمند تنها درآمدی بیشتر از یک میلیون و کمتر از سه میلیون تومان دارند و درآمد ۳٬۵ درصد کمتر از یک میلیون تومان است.

او گفت زنان سالمند تنهای ایرانی «به‌طور جدی مشكل معيشتی دارند و برای پرداخت هزينه‌های درمان و توانبخشی با چالش بزرگی رو‌به‌رو هستند. »