صلح، برابری حقوق و مشارکت زنان در افغانستان؛ شورای امنیت برای نحوه تعامل با طالبان قطعنامه صادر کرد

یورونیوز
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه قطعنامه‌‌ای را با هدف تعیین راهبردی مشخص در مورد چگونگی تعامل با حکومت طالبان پس از دریافت گزارشی از یک ارزیابی مستقل که پیش‌تر از سوی فرستاده ویژه دبیر کل ارائه شده بود، تصویب کرد.

قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت در این خصوص با اکثریت آرای موافق و دو رای ممتنع از سوی چین و روسیه به تصویب رسید.

این قطعنامه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سایر ذی‌نفعان مرتبط را تشویق می کند تا نتایح یک ارزیابی مستقل در خصوص افغانستان را با تاکید بر اجرای توصیه‌های اشاره شده در آن و به ویژه با التزام به ارتقاء تعهدات بین‌المللی به شیوه‌ای منسجم، هماهنگ و ساختاریافته‌تر مورد توجه قرار دهند.

در این قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده است تا ضمن مشورت با اعضای شورای امنیت و کلیه بازیگران اعم از نقش‌آفرینان سیاسی در افغانستان و طرف‌های ذی‌نفع در منطقه و جامعه بین‌المللی، نماینده ویژه‌ای را برای ترغیب به اجرای توصیه‌های ارائه شده در ارزیابی مستقل فرستاده این سازمان تعیین کند.

فریدون سینیوراوغلی، فرستاده دبیرکل سازمان ملل پیش‌تر در هشت اکتبر گذشته گزارشی از ارزیابی مستقل خود نسبت به شرایط حاکم بر افغانستان پس از ماه‌ها رایزنی و مشورت با طالبان و چهره‌های سیاسی در این کشور به شورای امنیت ارائه داده بود.

قطعنامه شورای امنیت تاکید می‌کند که رویه در پیش گرفته شده باید نقشه‌ راهی مشخص را به منظور تبدیل شدن افغانستان به کشوری پایبند به صلح نسبت به خود و همسایگان، ادغام مجدد کامل در جامعه بین المللی و رعایت تعهدات و التزامات بین المللی به همراه داشته باشد.

در این قطعنامه همچنین بر ضرورت تضمین کامل احترام به حقوق برابر و معنی‌دار شهروندان به ویژه مشارکت ایمن زنان در امور جامعه در طول اجرای این فرایند تاکید شده است.

در گزارش ارزیابی مستقل فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، چهار توصیه مشخص ارائه شده است که عبارتند از: «در نظر گرفتن مجموعه‌ای از اقدامات با قید فوریت برای رسیدگی به نیازهای اساسی مردم افغانستان و تقویت اعتماد از طریق تعامل ساختاریافته‌تر؛ جلب توجه و همکاری بین المللی در موضوعاتی که بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی تأثیر می گذارد؛ تهیه نقشه راه برای مشارکت سیاسی که برای ادغام مجدد افغانستان به جامعه بین‌المللی ضروری تلقی می‌شود و در نهایت تعیین سازوکارها و چارچوب‌هایی ویژه برای نظارت و اطمینان از حسن اجرای توصیه‌ها.»