دعوت داریوش اقبالی در کنسرت از مردم برای اعتراض به حضور رئیسی در سازمان ملل


داریش از ایرانیان خارج کشور بویژه زنان در خواست کرد که روز 21 سپتامیر با نماهای خود در مقابل سازمان ملل به حضور رییس اعتراض کنند. این دعوت در یکی از کنسرت های او صورت کرفت و با استقبال دوستدارن او همراه بود.