معبود - م. وحیدی (م. صبح )به کجا باز گردم
وقتی مرداب
خانه ام را
به اعماق برده ست
و کِرمها
از دیوارش
بالا می روند
حتی
شب
بر تقاطع کهنگی و زیبایی
دندان نشان می دهد
و از برگزیدن
دورم می کند
سیگاری تلخ روشن می کنم
و جزر و مد آب
هجوم می آورد
آیا مهتاب
گندمزار تنم را
نمی بیند
که از پشت تپه گذر می کند ؟
من
در شیار کدام سنگ
خواهم رویید؟

منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۴، سه شنبه اول شهریور 1401 - ۲۳ اوت ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N454/sher%2002.htm