شهدای فدایی در آبان ماه

رفقاى فدایی: شاهرخ هدایتی - فرهاد سپهرى - محمدرضا چمنى - على دبیرى فرد- محمد رحیم خدادادى – بهنام موحد – عثمان كریمى - داوُد مدائن - محمد (اصغر) سلیمانى - محمد داوُد نورى - عبدالرضا ماهیگیر - مریم دژآگاه – مجید راشدی - مهران محمدى – ابراهیم شریفی – داریوش مولوی - منیژه طالبی – جهانبخش طغیانی - عزت الله (موسى) بهرامى - جمشید دژآگاه - مرتضى فخر طباطبایى - عبدالله فیض الله بیگى – عبدالرضا نصیری مقدم – سوزان نیکزاد – هوشنگ والی زاده - عزیز پوراحمدی – علی بهروزی - عمر صالحى - حسین مدیر شانه چى – منصور اسکندری تربقان – علی اصفر غلامی - محمد حسین خادمى – نصرت رئیسی - علی برنشان – محمد قادری – مینا سهیلی زاده – ناصر شادنژاد - احمد پیل افکن – مجید شریفی - نبی (علی) جدیدی - مظفر قادری – عبدالله (حکمت) کردستانی - حسین رکنی – مهین جهانگیری – علی رضا شفیعی - علی اصغر ذاکری – فرج الله نیک نژاد – هوشنگ (همت) احمدی – محمد (اصغر) سلیمانی - هادی اشکافی - پرویز کرمی – محمد کرم جلیلوند – جهانشاه نجفی – ژیلا رجایی - عزت الله (موسی) بهرامی - محمد بهرامی - علی ململی – همت چگنی - رضا حسینی مستعان - مسعود شریفیان - حسن جمالی - علی مولائی و.... از سال 50 تا كنون در ماه آیان در پیكار علیه امپریالیسم و ارتجاع و براى دموكراسى، رهایى و سوسیالیسم توسط رژیمهاى شاه و خمینى به شهادت رسیدند.


منبع: نبرد خلق شماره 456، یکشنبه اول آبان ۱۴۰۱ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N456/shohada%20456.htm