آتش وزیتون - م. وحیدی (م. صبح)نهال خرد
خیزش چراهاست
در زیتون ‌زار تبعیدی
چهره من
برخاک ‌افتاده
و حقارت
صدای دیروز را
بازتاب می‌ دهد
چه مانده از من
جز صبوری رازی
در محاصره قصه ها
و دیواری بی ‌نشانه
در انتهای راه
بشارتی
که غربت خود را
در رود آینه
به تماشا نشسته ‌ست
به هم می‌ رسیم
یاران!
و از کوبش پای سربازان
سرود می‌ سازیم
ناودانها
آواز زندگی را
به کوچه ‌ها
سر ریز می‌ کنند

منبع: نبرد خلق شماره 456، یکشنبه اول آبان ۱۴۰۱ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N456/sher%20456%2002.htm