رزم بیشماران - مرجان


نسل آذرخشیم
از تبار آرش
شعله های خشمیم
بر کژان چو آتش
از شکنجه و بند
از صفیر شلاق
ما نمی هراسیم
از درفش و از داغ
تا سقوط ضحاک
کاوه های بسیار
در نبرد و پیکار
گر چه بر سر دار
تا رهایی خلق
رزمِ جاودانه
تا زخون یاران
گل زند جوانه
نامشان به تاریخ
سرفراز و جاوید
جانفدای مردم
رهسپار خورشید
از قیام ژینا
یک جهان خروشید
صد غزال و نیکا
همچو چشمه جوشید
گل شکفته گردید
صد نه صد هزاران
افتخار ایران
عزم بیشماران
آذر ۱۴۰۱


منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۸، پنجشنبه اول دی ۱۴۰۱ - ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N458/sher03%20458.htm