شهداى فدایی در دى ماه

رفقا: مرتضى حاج شفیعیها - حسین محمودیان – محمد رضا (هرمز) احمدى - فاطمه حسن پور شیرجوپشت - بهمن روحى آهنگرانی - مسرور فرهنگ - حسن نوروزى - فاطمه (شمسى) نهانى – محمد رضا هدایتی – فرودوس آقا ابراهیمیان - حسین علی پرورش - شاهرخ میثاقى (اولین شهید جنبش دانشجویى خارج كشور) - خدابخش شالى - سیروس قصیرى – فقیر محمد (شفیع) زین الدینى - فتح الله كریمى - خاطره جلالى – حمید رضا بهرامی - غلامحسین رستمی - فرهاد دادور - مجید سیدی - محمد سعیدی – عبدالصمد بازماندگان - منصور بنازاده - عباس زاده - پرویز شانگی پور – علی رضا (همایون) پریزاد – بهمن آبگرمیان - مهری محمدی – احمد حیدری – بهمن (صالح) محسنی تبریزی - پروین بهداروند - معین الله محسنی - مهدی وکیل ‌محمدی (محمدزاده) – سید قربان حسینی - سعید اسدالله خانی - حسین مکرانی - محمد کمالی و ....به دست دژخیمان شاه و خمینى در مبارزه براى دموكراسى و سوسیالیسم از سال 1350 تاكنون به شهادت رسیدند.


منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۸، پنجشنبه اول دی ۱۴۰۱ - ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N458/shohada%20458.htm