آهنگ ماندن - م. وحیدی (م. صبح)در شریان چشمانم
ستارگانی شناورند
که قرنهای خاموش را
روشن می کنند
نمی دانی
رهایی
چگونه می دود
در سر انگشتانم
تا روز را
به تماشا بنشیند
و بنفشگانش را
به پرواز در آورد
از من مخواه
با فانوس شکسته ات
ـ که قهر است و تاریکی ـ
به بام جهان
سفر کنم
اندیشه عقیم تو
ناگریزی فجیعی ست
که آینه را
کدر می کند
بیهوده ست
امیدهای تو
ای بیگانه بامن و ما
به ویرانه ات باز گرد!
بالهایت
روشنای زمین را
پارو می کشند
و آسمان باورت
گناه را
تکثیر می کند
می گریزم از وسوسه نگاهت
تا در واپسین غروب
از عطر کوچه های اقاقی
سیراب شوم

نبرد خلق، شماره ۴۶۱، دوشنبه اول اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰ فوریه ۲۰۲۳
http://www.iran-nabard.com/N461/sher%201%20461.htm