پیوند رضا پهلوی با سرکرده شکنجه گران ساواک شاه

در گزارشهای منتشر شده از گردهمایی طرفداران سلطنت در لوس آنجلس، که در آن رضا پهلوی سخنرانی کرد، عکسی از پرویز ثابتی (مقام امنیتی شاه) به چشم می خورد که نشان از شرکت او در این گردهمایی در روز شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ داشت. برای اولین بار است که پس از سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی، رئیس اداره سوم ساواک شاه، در میان جمعی از ایرانیان به صورت علنی خود را نشان می دهد. حضور و انتشار تصویر سرکرده شکنجه گران شاه در جمعی که سخنران آن رضا پهلوی بود، نه تصادفی است و نه بدون هدف.
شرایطی که استبداد مذهبی ولایت فقیه بر جامعه و کشور تحمیل کرده و کشتارهای جنایتکارانه ای که جمهوری اسلامی طی چهل و چهار سال گذشته مرتکب شده، به اضافه غارتگری کارگزاران نظام حاکم و تحمیل فقر و فلاکت به اکثریت قاطع مردم ایران، بازماندگان و طرفداران دیکتاتوری سلطنتی را به این گمان واهی رسانده که حافظه تاریخی جامعه مخدوش گردیده و به خیال تحمیل خود بر جنبش انقلابی مردم ایران افتاده اند. واقعیت این است که اگر تحمیل خمینی بر انقلاب ضد سلطنتی یک تراژدی برای مردم ایران بود، تصورات طرفداران نظام سابق چیزی بیش از یک کمدی مبتذل نیست.
طرفداران دیکتاتوری سلطنتی می خواهند با حضور رضا پهلوی و پرویز ثابتی این پیام را به مردم ایران و به ویژه به نیروهای انقلابی که آثار شکنجه هنوز بر پیکر آنان به جا مانده برسانند که انتقام انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را خواهند گرفت. خیال برگرداندن بساط گذشته، تصوری خام و ابلهانه است که خروجی آن تنها و تنها به سود ولایت اهریمنی خامنه ای است.
پرویز ثابتی سرکرده شکنجه گران ساواک شاه بوده و تنها یک نمونه از جنایتهای او دستور قتل ۹ زندانی سیاسی در فرودین سال ۱۳۵۴ در تپه های اوین است که دوران محکومیت خود را می گذراندند. از این جهت پرویز ثابتی یک قاتل است و باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه شود. هنوز صدها زندانی سیاسی دادخواه زنده هستند و آمادگی دارند که در این دادگاه شهادت دهند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۸ فوریه ۲۰۲۳

نبرد خلق، شماره ۴۶۱، دوشنبه اول اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰ فوریه ۲۰۲۳
http://www.iran-nabard.com/N461/sabeti%20461.htm