کتابی که کارل مارکس به چارلز داروین هدیه داده بود به خانه داروین بازگشت

رادیوزمانه
کتابی که کارل مارکس به چارلز داروین هدیه داده بود، پس از مرمت به خانه داروین بازگشت.

مارکس فیلسوف، اقتصاددان و نظریه‌پرداز سیاسی این نسخه نایاب از کتاب سرمایه (Das Kapital) را سال ۱۸۷۳ به داروین زیستشناس بریتانیایی و پدر نظریه فرگشت هدیه داده بود و گمان می‌رود که داروین هرگز این کتاب را نخواند. مارکس بر صفحه نخست کتاب برای داروین نوشته بود: «از سوی تحسین‌گر راستینش، کارل مارکس».

به گفته کارشناسان چنانچه از ظاهر کتاب برمی‌آید برخی صفحات کتاب هرگز باز نشده و ورق نخورده بود و بهنظر می‌رسد داروین سعی چندانی برای خواندن کتاب سرمایه نکرده بود. به باور کارشناسان دلیل نخواندن کتاب یا بی‌علاقگی داروین بوده و یا این که به زبان آلمانی احاطه کامل نداشته است.

سه ماه بعد از دریافت کتاب و با تأخیر، داروین در پاسخ به مارکس می‌نویسد که امیدوار است ارزش «افتخار» دریافت «سرمایه» را با فهم بهتر موضوع داشته باشد.

داروین خطاب به مارکس نوشت: «هرچند زمینه مطالعات ما متفاوت است، اما باور دارم که ما هر دو صادقانه در طلب توسعه دانش هستیم، و این در درازمدت به شادی بشریت خواهد افزود.»