به نام نیکای شاکرمی - زینت میرهاشمینیکا شاکرمی، دختری از ایران زمین، بر بالای ماشین با چهره ای آشکار، با شجاعت و شهامت، با سپردن حجاب اجباری به باد و آتش، اعتراض خود را به رژیم نشان داد و تصویری شورشگر علیه رژیم جهل و سیاهی از خود خلق کرد. او شجاعانه در داخل ماشین سرکوبگران در زمان دستگیری مقاومت کرد. در برابر این شجاعت بی نظیر، اما مزدوران پاسدار و بسیجی خامنه ای، زبونانه در ماشین به او تعرض کرده و بعد از به شهادت رساندنش، پیکر او را سخیفانه رها کردند.
قتل نیکا، قتلی حکومتی است که به دست مزدوران خامنه ای ضحاک انجام شده است. مسئول چنین فجایعی، خامنه ای و مزدورانش هستند.
نیکا، نام دختری از ایران زمین است که جمهوری اسلامی، آخوندهای عمامه دار و بی عمامه و کراواتیهای طرفدار آنها را در کف خیابان به مبارزه طلبید و بر علیه رژیم شورید. او نمادی از شورشگری علیه بردگی و رسیدن به اوج برای تغییر، از خود آفرید.
نیکا، دختری که در کوران جنبش ژینا، با شورش، مبارزه، مقاومت، در کف خیابان، با مشتهای کودکانه گره کرده اش یکی از زیباترین تصویر را در تاریخ مبارزه زنان علیه حکومت برای رهایی از قید بند و بندگی دیکتاتوری حاکم خلق کرد.
خون نیکاها در رگهای جنبش آزادیخواهانه، برای سرنگونی رژیم هماره جاری خواهد بود. بدون شک، تمامی آمران و عاملان این جنایت، از خشم مردم در امان نخواهند بود. سوگند به خون نیکاها که دیکتاتوری ولایت فقیه سرنگون خواهد شد.
آدینه 14 اردیبهشت

منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۷، سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱ می ۲۰۲۴
http://www.iran-nabard.com/N477/nika%20477.htm