وقتی جنبش کارگری حرکت میکند!/ در حاشیه اظهار نظر رضا پهلوی - اسماعیل مولودی

۸ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی

بقول قدیمی ها وقتی آب سر بالا میرود قورباغه هم ابو عطا میخواند. امروز شاهد حرکت جنبش کارگری هستیم و هم اکنون در بیش از ۶۱ مرکز کارگری در صنایع پتروشیمی و نفتو گاز در ایران اعتراضات و اعتصابات وجود دارد. وقتی به جنبش طبقاتی نگاه میکنیم هر زمان کارگر و تهدست به اعتراض می آید انواع و اقسام مکلا، دعا نویس و پدر بزرگ دست به نصیحت و راه نشان دادن میکنند. یکی دایه مهربان تر از مادر میشود، یکی دیگر دلال صاحبکار میگردد و دیگری موعضه میکند که حالا وقتش نیست. خود حاکمیت سفاک هم طبق برنامه خودش هم مسلح هارا بخط میکند و هم دلالان و مکلاهارا راه میاندازد. همه ایتها یعنی ترس و واهمه طبقه سرمایه دار از گسترش و رشد جنبش کارگری است. اینها دوست کارگر و مردم زحمتکش نیستند اینها دلالان مزدور سرمایه جهانی هستند که وظیفه خودرا انجام میدهند.

اکنود رضا خان ربع پهلوی هم مدتی موئدب شده و میداند که قدرت اعتصاب کارگران نفت گلوی پدر فاشیستش را فشرد. ولی اکنون ایشان طبق نسخه اربابان کاخ سفید عمل میکند. اولا اعتصاب و اعتراضات کارگری را جرئت نمکند به رسمیت بشناسد و نام من در آوردی برایش پیدا کرده (نافرمانی مدنی) این دو کلمه حرف رمز سرمایه جهانی است چون طبقه سرمایه دار نمیخواهد طبقه کارگر را بعنوان یک طبقه معین در جامعه برسمیت بشناسد و هم چنین بعنوان مخالف نظم خود بدان رسمیت دهد. در نتیجه با انواع و اقسام ترفند ها آنرا خدشه دار می نماید.

اما چرا ربع پهلوی حالا دنباله رو شده و برای کارگران نسخه میپیچد؟؟ این سوال خوبی است.
سرمایه داری جهانی که با چنگ و دندان از فاشیسم مذهبی در ایران و منطقه دفاع میکند نمیخواهد اتحاد و مبارزه طبقه کارگردر ایران آنرا به زیر بکشد (دیدیم در جریان مبارزات مردم در ۱۳۸۸ چگونه اوباما دست رژیم فاشیست اسلامی را در قتل عام مردم باز گذاشت. دیدیم در چند سال اخیر هیچکدام از کشورهای سرمایه داری از اعتراضات کارگران و مردم دفاع نکردند و با سکوت خود قتل عام آبان ۱۳۹۹ را هم برسمیت شناختند)
حالا رضا موتوری (همین ربع پهلوی خودمان) متمدن شده و حاضر نیست اعتصابات کارگری را برسمیت بشناسد و بجای اعتراضات کارگری اسم رمز نافرمانی مدنی بدان داده است زیرا میخواهد هم ار توبره بخورد هم از آخور. هم چیزی گفته باشد و طبق دستور اربابان خود طبقه کارگر و اعتراضاتش را برسمیت نشناسد، هم خودرا دایه مهربان تر از مادر مردم ایران نشان هد..

آری جنبش کارگری در ابتدای حرکت خود است ولی شاهدیم که دارد زمین زیر پای دشمنان خودش را داغ میکند و هر کدام بنوعی تلاش میکنند آنرا به بی راهه ببرند. اینجاست تنها اتحاد و همبستگی طبقاتی است میتواند توطئه هارا نابود کند و طبقه کاگر باید با تشکل و همبستگی بتواند برج محکمی از اتحاد را ددر مقابل دشمنانش به نمایش بگذارد.

درود بر کارگر مبارز و مردم آزادیخواه!