سلطنت خامنه ای با جنایت علیه بشریت - حسین اخوان توحیدی


مسمومیت شیمیایی دختران دانش اموز در سراسر کشور توسط اطلاعات سپاه پاسداران سازماندهی شده است.

خامنه ای هر شش ساعلت یکنفر را اعدام میکند و بدون زندان وشکنجه اعدام که نمی‌تواند سلطنت کند .هموطن ما حبیب اسیود را توسط پرستوها به ترکیه کشاندند، ربودند و اعدامش کردند.
همچنین ، اعدام‌های بیرحمانه بیست نفر از هموطنان بلوچ در یک هفته!!
زیرا که شعله انقلاب را هموطنان بلوچ فروزان نگاه داشته اند و شعارشان،، نه سلطنت نه رهبری ، آزادی و برابری است!!
اطلاعات سپاه پاسداران ، میخواهد آلترناتیوی از مهره هایش که تاریخ مصرفشان تمام شده ،و ساواکیهای ، که از قدرت بزیرکشیده شده اند ، را بعنوان آلترناتیو جلوه دهد..
بهمین علت به اپوزسيون سازی با ساواکی وحزب الهی ریزشی احتیاج دارند و از طیفهای گوناگون دوزیست وسازشکار استفاده می‌کنند.

پشت این هیاهو چیست؟

آخوند با سردار مدحی ها ی گوناگون‌ اپوزسیون سازی می‌کند و مهردادخوانساری ،علیرضا نوری زاده، وشرکا را تا لب جوی می برد وتشنه برمی‌گرداند!.
تا روزی که خامنه ای در قدرت است همین خط ادامه دارد !
همانند سرگرمی کنفرانسهای بی‌نتیجه برلین! در فروردین ۱۳۷۹ در دوران خاتمی و التر ناتیو مجازی .این جماعت .امروز راجع به سرنگونی ،راه حل ندارند .
این رژیم بدون مبارزه همه جانبه و جدی سرنگون نخواهد شد.
رژیم در گدَشته با شناسایی رهبران جنبش، توسط اطلاعاتیها ، امثال دکتر صادق شرفکندی دکتر کاظم رجوی محمد حسین نقدی حمید رضا چیتگر زهرا رجبی وبیش ازپانصد نفر دیگر را در خارج ترور کرد .
حالا نمیتوانند ترور کنند ، پس نفراتشان را تحت عنوان خبرنگار وفعال سیاسی صادر میکنند که در تلویزیون ها ی فارسی زبان رهبر تراشی کنند. و حقوق نجومی بگیرند تا بخیال خودشان خوب و بد را به مردم معرفی کنند !
. سرویسهای اطلاعاتی منطقه وجهان نیز برای سرنوشت مردم ایران دلسوزی میکنند و خط را پیاده میکنند. تا نفر خودشان را به مردم تحمیل کنند .
"خشونت پرهیزی" که دکان فریبی بیش نیست ، رضاپهلوی سر دسته چماقداران و شاگرد پرویز ثابتی( ایشمن ) معاون ساواک جهنمی شاه مخلوع و عامل وحشت و ترور و خشونت زمان شاه بوده است !

من در سی خرداد ۱۳۶۰در تظاهرات مسالمت آمیز پانصد هزار نفری مجاهدین خلق ، در تهران شرکت داشتم و در خیابان مصدق روبروی وزارت بازرگانی با ضربات کارد پاسداران مجروح شدم، وبه بیمارستان میثاقیه تهران منتقل شدم، که توانستم بگریزم .

ایا پاسدا ر ها خشونت پرهیز هستند!
مسمومیت دختران دانش اموز توسط علی خامنه ای ، ادامه خط چاقو کشی سی خرداد ۱۳۶۰ والنصر بالرعب میباشد.

حسین اخوان توحیدی
پاریس
دو شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲