حزب دموکرات کوردستان ایران: این رژیم باید سرنگون و نظامی مردمی و دموکراتیک جایگزین آن گردد

کردستان مدیا (حزب دموکرات کردستان ایران-فارسی)
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳

پیام مرکز اجرایی حزب در رابطه با سالروز انقلاب ژینا
مردم مبارز کوردستان!خلقهای آزادی خواه ایران!کشورها و مجامع و محافل جهانی!٢٥ شهریور، سالروز شهادت ژینا امینی، دختر کورد اهل شهر سقز است که شهادت او توسط نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران جرقه ی بزرگترین اعتراضات در طول حیات جمهوری اسلامی ایران را زد.موج جدید اعتراضات با شعار زن، زندگی، آزادی که از فلسفه ی مبارزه و جهانبینی جنبش سیاسی کورد در ایران علیه جمهوری اسلامی نشأت گرفته بود، نه تنها بسیار زود سراسر ایران را دربرگرفت و مردم کوچه و بازار و کسبه ، دانش آموز و دانشجو و اکثرا اقشار و طبقات جامعه به اعتصاب و تظاهرات ملحق شدند، بلکه در سطح بین المللی نیز توجه و حمایت جامعه ی جهانی، کشورها و مجامع و محافل سیاسی، روشنفکران و مدافعان حقوق بشر را به سوی خود جلب نمود. این قیام نه تنها از لحاظ میدانی و تداوم گستردگی زمانی و جغرافیایی نارضایتی ها، بلکه از نظر پیام و جهانبینی و ارزشهای انقلابی منحصر به فرد نیز غنی بود. قیامی بود با شرکت کلیه ی اقشار و طبقات جامعه و با محتوایی فزونتر از خواستهای صنفی، نژادی و اجتماعی که شعار رادیکال عبور از کلیت جمهوری اسلامی را علم کرده بود.قیام نوین مردم ایران از خصائل ویژه ی خود برخوردار بود. در جریان اعتراضات روشن شد که ترس مردم از دستگاه سرکوب و اختناق رژیم فروریخته و رژیم از لحاظ ایدئولوژیک، گفتمانی و مشروعیت کاملا دچار ریزش شده است. زنان که در طول تاریخ جمهوری اسلامی سرکوب شده اند، با شرکت و پیشاهنگی در اعتراضات و با دور انداختن حجاب اجباری به مثابه ستون ایدئولوژیک رژیم، نماد ارزشمندی از پایگاه و وزن خود را در جنبش سیاسی و اجتماعی به نمایش گذاردند. جوانان به عنوان موتور محرکه ی تحولات که همواره به حاشیه رانده شده و دچار بحران هویت شده اند، با شور و شوق آماده ی هرگونه جانبازی ای بودند. اتحاد، وحدت صفوف، همبستگی انسانی، ملی، دینی و مذهبی توده های مردم ایران، رژیم را پس از چهل و چهار سال سیاست ایجاد تفرقه و دودستگی میان تشکلهای گوناگون کشور دچار افلاس کرد. همچنین تلاش برای به هم پیوستگی پتانسیل مبارزاتی کلیه ی تنوعات ایران در راه تشکیل یک جبهه ی مستحکم و فراگیر علیه جمهوری اسلامی، افق پیروزی بر رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی را روشنتر ساخت.انقلاب ژینا به همه ی نشان داد که خلقهای ایران دیگر هیچ امیدی به اصلاح و تغییر در رژیم ندارند و این یقین نزد تمامی تشکلهای ایران ایجاد گشته که پس از چهل و چهار سال حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی که محصول آن تنها کشتار فرزندان آزادی خواه کشور، سرکوب و قلع و قمع همه جانبه ، ویرانی و عقب ماندگی کشور از لحاظ اقتصادی و محیط زیستی و انباشت صدها بحران سیاسی و انسانی و اجتماعی بر روی هم بوده است؛ این رژیم باید کنار رفته و یک نظام سیاسی دموکراتیک جایگزین آن شود.مردم مبارز ایران!بدون تردید هزینه های یکسال گذشته ی جنبش اعتراضی توده های مردم ایران که خواستار حقوق و آزادیها و کرامت انسانی خویش هستند، سنگین بود. دستگاه سرکوب رژیم صدها معترض آزادی خواه را در خیابانها به قتل رساند که بخش کثیری از آنها کودک بوده اند. هزاران نفر را با گلوله ی جنگی مجروح کرد، دهها هزار نفر را به زندان افکند و جان دهها تن از آنها را در زیر شکنجه گرفت. رژیم به این نیز بسنده نکرد و شمار کثیری از بازداشت شدگان اعتراضات را به پای چوبه ی اعدام کشاند، با گاز شیمیایی به مدارس حمله کرد و با افزایش چند برابری بودجه ی دستگاههای سرکوب و اختناق، فشارهای امنیتی خود را بر مردم کوچه و بازار، جامعه ی مدنی و دانشجویی و دانشگاهها افزایش فزونتری بخشید؛ که به اعتقاد ما تمامی اینها نشانگر زبونی و درماندگی رژیم در مقابل اراده ی انقلابی مردم ایران است.

توده های حق طلب مردم کوردستان!کوردستان طی یکسال انقلاب ژینا بار سنگین این مبارزه و مقاومت را بردوش داشته است. رژیم با شناختی که خصلت انقلابی جنبش سیاسی و ملی- دموکراتیک کورد دارد و با نگرش امنیتی ای که طی چهار دهه ی گذشته نسبت به کوردستان و مسئله ی کورد و حقوق مشروع کورد داشته ، جرم و جنایتهای بسیاری را در کوردستان مرتکب شده است. رژیم با میلیتاریزه کردن بیشتر و سرکوب خونین تر تظاهرات کوردستان و با حمله ی موشکی متعدد به مراکز قرارگاههای احزاب کورد مستقر در عمق خاک اقلیم کوردستان از سویی و نسبت دادن تهمت تجزیه طلبی به کوردها و دخالت خارجی در اعتراضات خواست هم جرم و جنایات خود در کوردستان را توجیه نماید و هم با انحراف کشاندن افکار عمومی مردم ایران، همبستگی سراسری سیاسی و معنوی ارزشمندی که میان کورد و ملتها و تشکلهای دیگر کشور ایجاد گشته است را از بین ببرد. اما پایداری حزب دموکرات در سیاست و موضع درست و از پیش طرح ریزی شده ی تداوم جنبش مردمی در داخل کشور، تأکید بر ضرورت حفظ و بسط اتحاد و همبستگی مردم در ایران، تداوم اعتراضات در فرم و شیوه ی گوناگون سیاسی و مدنی و مقاومت و پایداری ای که همه ی اقشار و طبقات جامعه ی کوردستان به ویژه کنشگران مدنی، روحانیون و خانواده ی سرفراز شهدای انقلاب ژینا از خود به نمایش گذاردند، یکبار دیگر نشان داد که کوردستان کماکان سنگر تسخیر ناپذیر بوده و جنبش سیاسی ملی و انقلابی و مردم آزادی خواه و انقلابی آن کماکان پابرجا و خار چشم جمهوری اسلامی ایران هستند.

نیروها و جریانهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی!در نخستین سالروز انقلاب ژینا جا دارد نگاهی هم داشته باشیم به نقایصی که تاکنون نیز نقاط ضعف جنبش محسوب می شوند. علیرغم آنکه مبارزه ی فراگیر مردم در داخل کشور توانست رژیم را با بزرگترین بحران و معضل حیات خود مواجه نماید، در حالیکه در سایه ی شعار مترقی و ارزشمند زن، زندگی، آزادی تاریخ جنبشهای اعتراضی در ایران برجسته ترین همبستگی میان ملتهای مختلف و یک اتحاد سراسری را تجربه کرد، در حالیکه در داخل ایران همه ی توجهات بر تقویت پتانسیل مبارزاتی جهت به زانو درآوردن حاکمیت جمهوری اسلامی در کلیت خود معطوف بود، در حالیکه در خیابانها بحثی از مرکزگرایی و تمامیت ارضی و تجزیه طلبی در میان نبود و در تبریز و تهران و در حمایت از کوردستان و بلوچستان شعار سرداده می شد؛ اما اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور این پیامها را به درستی و به موقع درک نکرد. به همین دلیل علیرغم تمامی تلاشها، طی یکسال گذشته موضوع مهم تشکیل یک آلترناتیو جهت جایگزینی رژیم جمهوری اسلامی که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت رژیم و پیروزی جنبش اعتراضی مردم ایفا می کند، به نتیجه نرسیده است.حزب دموکرات کوردستان ایران طی یکسال گذشته نیز بر سیاست همیشگی خود که عبارت بوده از تشویق نیروها و جریانها و شخصیتهای مبارز و آزادی خواه ایران به دیالوگ و همکاری با یکدیگر به منظور تشکیل یک همپیمانی و جبهه ی فراگیر در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه داده است. مبانی و پرنسیپ های حزب دموکرات برای نیل به این هدف عبارت بوده از استقرار یک نظام جمهوری دموکراتیک که در آن حقوق ملی خلقهای ایران به رسمیت شناخته و تأمین شده باشد. حزب دموکرات حول این اعتقاد سیاست ورزی کرده که ایران کشوری است کثیرالمله و مردم این کشور با تجربه کردن دو سیستم پادشاهی و استبداد دینی جمهوری اسلامی طی یک سده ی گذشته ، دیگر نمی خواهند خودکامگی و تمرکزگرایی در هر شکل و فرمی آن هم پس از این همه مبارزه و قربانی مجددا سربرآورد. به همین دلیل به همراه هم پیمانانش جهت برسرکار آوردن یک نظام جمهوری بر مبنای به رسمیت شناختن یک ایران کثیر المله ، دموکراسی و تقسیم قدرت، مردود شمردن تمرکزگرایی و جدایی دین از دولت در ایران آینده به تلاش و مبارزه ی خود ادامه داده است.کشورهای دموکرات و نیروها تأثیرگذار جامعه ی جهانی!جنبش اعتراضی مردم ایران علیرغم آنکه به دلیل مقاومت و جانبازی مردم و پافشاری رژیم بر سیاست سرکوب و انکار بیشترین هزینه را متقبل شده است و با توجه به اینکه باور عمومی این است که با تداوم مبارزه ی مردم در داخل کشور وحدت صفوف و هماهنگی میان ملیتها و اتحاد احزاب و نیروهای سیاسی گوناگون، جمهوری اسلامی به زانو درخواهد آمد؛ لیک جامعه ی جهانی نیز باید بسیار جدی تر از پیش صدای انقلاب خلقهای ایران را بشنود. جامعه ی بین المللی باید تاکنون دریافته باشد که تا این رژیم برسرکار باشد و بخواهد قدرت بیشتری بگیرد، خودکامه تر بوده و هرگز قابل اعتماد نیست. همچنین سرنگونی جمهوری اسلامی به همان اندازه که به سود مردم ایران است، به نفع جامعه ی جهانی نیز هست. زیرا نابودی رژیم جمهوری اسلامی به ثبات و صلح و آرامش در خاورمیانه یاری رسانده و ضربه ی کارسازی بر پیکر تروریزم دولتی خواهد بود.

مردم مبارز کوردستان و سراسر ایران!در نخستین سالروز انقلاب ژینا گرچه چنین به نظر می رسد که جمهوری اسلامی در داخل کشور با توسل به اسلحه و سرکوب خونین و فشار همه جانبه توانسته است که آرامش را به خیابانها بازگرداند؛ یا قصد دارد در معادلات بین المللی با سازش و امتیاز و بازنگری مناسبات خود با جهان خارج، برای خود مشروعیت جهانی کسب نماید، اما این اوضاع ظاهری و مقطعی است. دلیل آن نیز اینست که مشکلات و بحرانهای انباشته شده در ایران نه تنها به قوت خود باقی هستند، بلکه حتی افزایش هم یافته اند. حقیقت آنست که رژیم جمهوری اسلامی در شرایط فعلی به طور روزافزونی در ترس و وحشت به سر برده و در پرتگاه سرنگونی قرار دارد. با درک و آگاهی ای که توده های مردم ایران در روند تداوم مبارزه و اعتراضات خود بدان دست یافته و تجارب متعددی که کسب کرده اند، این رژیم منسوخ که از هیچگونه مشروعیت مردمی برخوردار نیست، دیگر نمی تواند به حاکمیت خود ادامه دهد. اما آنچه که به روند سرنگونی رژیم سرعت می بخشد، تداوم قیام و سازماندهی و هدفمندتر کردن اعتراضات و اتحاد و هماهنگ ساختن پتانسیل مبارزاتی مردم وکلیه ی نیروهای سیاسی ایران است. بدون تردید حزب دموکرات، جنبش سیاسی کورد و توده های مردم کوردستان همچنانکه در گذشته نیز نشان داده اند، بدین منظور متحد و یکصدا همگام با همه ی خلقهای ایران در صف مقدم میدان مبارزه حضور دارند.
درود بر اتحاد و همبستگی خلقهای ایران!
سرنگون باد رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی!
حزب دموکرات کوردستان ایران مرکز اجرایی
٢٢ شهریور ١٤٠٢ (١٣ سپتامبر ٢٠٢٣)