ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۹ - 2744 حرکت اعتراضی در سال کرونایی

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران
دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۹
2744 حرکت اعتراضی در سال کرونایی

چند توضیح:
* 2744 حرکت اعتراضی نیروهای کار در سال 1399 خورشیدی که در ترازنامه زیر جمع آوری شده مربوط به جنبش اعتراضی کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کامیونداران، بازاریان، مدافعان حفاظت از محیط زیست و ... است که در ماهنامه نبرد خلق از شماره 4۲4 تا شماره 4۳۶ به شکل مشروح همراه با منبع خبر منتشر شده است. بسیاری از حرکتهای اعتراضی که در رسانه های جمعی پوشش خبری نداشته و یا ما آن را ندیده ایم، وجود ندارد. بنابرین این لیست نمی تواند کامل باشد. در این بیلان هر گاه کارگران یک واحد چند روز متوالی اقدام به حرکت اعتراضی کرده اند، هر روز یک حرکت به حساب آمده است.
*بیلان 76 حرکت اعتراضی دانشجویان از ۱۶ آذر سال 1398 تا ۱۶ آذر سال 1399 به مناسبت روز دانشجو جداگانه منتشر شده است.
*برای اطلاع روزانه از چالشها و حرکتهای اعتراضی کارگران، مزدبگیران، پرستاران، معلمان و دانشجویان ایران به سایت جنگ خبر مراجعه کنید:
*نبردخلق در هر ماه فشرده حرکتهای اعتراضی کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کامیونداران، دانشجویان را منتشر می کند. برای اطلاع از این اخبار به سایت ایران نبرد و یا کانال تلگرام نبرد خلق مراجعه کنید.

برای مطالعه این ترازنامه به آدرس زیر مراجعه کنید.
http://www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/1399%20BILAN.pdf

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
چهار شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲1 آوریل ۲۰۲۱

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۷، چهار شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۱ آوریل ۲۰۲۱