9579 حرکت اعتراضی نیروهای کار در سال 1400/ ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماراندر آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران
دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

چند توضیح:
9579 حرکت نیروهای کار در سال 1400 خورشیدی که در ترازنامه زیر جمع آوری شده مربوط به جنبش کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، رانندگان، بیکاران بازاریان، مدافعان حفاظت از محیط زیست و ...است که در ماهنامه نبرد خلق از شماره 437 تا شماره 449 به شکل مشروح همراه با منبع خبر منتشر شده است. در این سال حضور زنان در جنبش معلمان، بازنشستگان، پرستاران و مدافعان محیط زیست بسیار چشم‌گیر بود.
بسیاری از حرکتهای که در رسانه های جمعی پوشش خبری نداشته و یا ما آن را ندیده ایم، در این بیلان وجود ندارد. بنابرین این لیست نمی تواند کامل باشد. در این بیلان هر گاه کارگران یک واحد چند روز متوالی اقدام به حرکت کرده اند، هر روز یک حرکت به حساب آمده است.
*بیلان 46 حرکت دانشجویان از ۱۶ آذر سال 1399 تا ۱۶ آذر سال 1400 به مناسبت روز دانشجو جداگانه منتشر شده است.
*برای اطلاع روزانه از چالشها و حرکتهای کارگران، مزدبگیران، پرستاران، معلمان و دانشجویان ایران به سایت جنگ خبر مراجعه کنید:
https://www.jonge-khabar.com/
*نبردخلق در هر ماه فشرده حرکتهای کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کامیونداران، دانشجویان را منتشر می کند. برای اطلاع از این اخبار به سایت ایران نبرد و یا کانال تلگرام نبرد خلق مراجعه کنید.
http://www.iran-nabard.com/
دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۶ آوریل ۲۰۲۲

برای مطالعه این ترازنامه به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/1400%20%20bilan%20jonbesh%20kar.pdf

منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۱، یکشنبه اول خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲ مه ۲۰۲۲