کانون مدافعان حقوق کارگر: خجسته نوروزی متفاوت

گمان بردند که شعله می میرد
بساط ظلم ریشه می گیرد
نخشکد آن شاخه ای سرسبز
که آب از خون جوانان خورد

در حالی به پیشواز سال جدید می رویم که سالی سترگ و سرنوشت ساز را هم برای مردم خودمان و هم برای دنیا پشت سر می گذاریم
سال ۱۴۰۱ را با راهی که با انقلابی بزرگ در مسائل عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را از سر گذراندیم و تاثیرات آن بر جامعه جهانی و همچنین خاورمیانه و بخصوص ایران هر روز آشکارتر می شود. تا بدانجا پیش رفته ایم که دیگر از مرز آنکه عده ای بخواهند برای دیگران تعیین تکلیف بکنند گذر کرده ایم.
انقلاب زن-زندگی- آزادی هم به ما وهم به ‌جهانیان نشان داد که دیگر زمان سروری عده ای بر دیگران به سر آمده است. از اینرو بهاری دیگر را آغاز می کنیم که آزادی وآزادگی را برایمان به ارمغان آورد.
آزادی وآزادگی که نسل جدیدی از جوانان و زنان آن را به پیش می رانند تا جامعه نوینی را پایه گذاری کنند. جامعه ای که گل ها وشکوفه ها در حال شکفتن هستند. گل ها وشکوفه ها که رنگ ها و رنگ دانه هایش از جوشش خون انسان های فداکاری بر آمده است و ریشه آن با خون مبارزان و شکنجه شدگان آبیاری شده است و این نهاد سر سبز به سادگی خشکیده نخواهد شد. این سال بر تمامی آحاد جامعه وزحمتکشان مبارک باد

بهار سال ۱۴۰۲
کانون مدافعان حقوق کارگر