قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی در برلین


کانون مدافعان حقوق کارگر
پانزدهمین کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ ماه مه در برلین برگزار شد.
پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در شرایطی که کارگران اروپا با مشکلات بسیاری روبرو می باشند، برگزار شد. این کنگره به موضوع الویت دادن به حق کارگران در این شرایط پرداخت، اینکه پارلمان اروپا به موضوعات کارگری توجه داشته باشد، با ایجاد شرایط مناسب برای نقش جوانان در جنبش کارگری، بازسازی نقش زنان در جنبش کارگری ، حق داشتن تشکل کارگری و قرارداد دستجمعی در محیط کارتاکید کرد ، همچنین همه با هم بسوی تغییر مناسب برای آینده بهتر و کار مناسب و موضوعات گوناگون جهانی از جمله مساله اشغال اکراین ، جنبش کارگری ترکیه و قطعنامه حمایت از جنبش کارگری ایران نیز پرداخت.

روز گذشته دراین کنگره قطعنامه ایران در حمایت از کارگران ایران توسط یاسمین فهیمی رئیس کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان(د گ ب) ارائه و خوانده شد.
در این قطعنامه که تحت عنوان جنبش زن، زندگی، آزادی است، با شگردهای رژیم در سرکوب بیرحمانه جنبش کارگری اشاره شده است، سرکوب رسانه ای ، سرکوب اعتصابات و اعتراضات ، دستگیری، شکنجه، تجاوز و اعدام زندانیان، سرکوب بیرحمانه اعتلا و تداوم شرایط انقلابی چند ماه گذشته اشاره کرده است، این قطعنامه خواهان آزادی زندانیان کارگری شده است.
از آی آل او و همچنین از اتحادیه کارگری اروپا خواهان استفاده از هر نوع وسیله ای برای اعمال فشار به رژیم ایران در رابطه با مقاوله نامه های مربوطه شده تارژیم را مجبور به اجرای آنها نماید.
قطعنامه همبستگی خود را با تمامی آحاد جامعه و جنبش کارکری ابراز کرد.
قطعنامه در کنگره اتحادیه های کارگری اروپا به تصویب رسید، و در پایان سخنرانی یاسمین فهیمی مورد تشویق ایستاده شرکت کنندگان قرار گرفت.
پیام نمی تواند روی کاغذ بماند، اکنون باید اقدام سیاسی کرد.

کانون مدافعان حقوق کارگر
ماه مه ۲۰۲۳