معرفی ترازنامه 2796 حرکت اعتراضی نیروهای کار در سال 1401در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران
دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

چند توضیح:
۲796 حرکت نیروهای کار در سال 1401 خورشیدی که در ترازنامه زیر جمع آوری شده مربوط به جنبش کارگران، کشاورزان، معلمان، دانش آموزان، بازنشستگان، پرستاران، رانندگان، بیکاران، بازاریان، مدافعان حفاظت از محیط زیست و ... است که در ماهنامه نبرد خلق از شماره ۴۵۰ تا شماره ۴۶۲ به شکل مشروح همراه با منبع خبر منتشر شده است.
در این سال حضور زنان در جنبش معلمان، بازنشستگان، پرستاران و مدافعان محیط زیست بسیار پُررنگ بود.
در این ترازنامه جنبش انقلابی که در شش ماه پایان سال 1401 در بیش از ۳00 شهر و منطقه به اشکال مختلف جریان داشت، به جز حرکتهای دانش آموزان، اصناف و بازاریان، پوشش داده نشده است.
بسیاری از حرکتهای که در رسانه های جمعی پوشش خبری نداشته و یا ما آن را ندیده ایم، در این بیلان وجود ندارد. بنابرین این لیست نمی تواند کامل باشد. در این بیلان هر گاه کارگران یک واحد چند روز متوالی اقدام به حرکت کرده اند، هر روز یک حرکت به حساب آمده است.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، ترازنامه دستكم ۱۰۷۲ اعتصاب، تحصن، تجمع و برخی از بیانیه های صادر شده از طرف دانشجویان و اساتید كشور، از اول آذر 1400 تا اول آذر 1401، را منتشر کرده است.

*برای اطلاع روزانه از چالشها و حرکتهای کارگران، مزدبگیران، پرستاران، معلمان و دانشجویان ایران به سایت جنگ خبر مراجعه کنید:
https://www.jonge-khabar.com/
*نبردخلق در هر ماه فشرده حرکتهای کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کامیونداران، دانشجویان را منتشر می کند. برای اطلاع از این اخبار به سایت ایران نبرد و یا کانال تلگرام نبرد خلق مراجعه کنید.

پیوند زیر برای پیوستن به کانال تلگرام نبرد خلق
https://t.me/+O685vc8IUSR2G9NB

http://www.iran-nabard.com/

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۶ آوریل ۲۰۲۳

این ترازنامه که در چهل صفحه تنظیم شده را در پیوند زیر بخوانید:
http://www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/1401%20bilan%20nirouye%20kar.pdf

منبع: نبرد خلق شماره ۴۶۴، دوشنبه یکم خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲ می ۲۰۲۳
http://www.iran-nabard.com/N464/karegari2%20464.htm